Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 5

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
37
Hoài thöù 5
Nghe chuyeän con Trang chuùa ñau loøng
Ñoät nhieân Taï Yeân Khaùch ñoäng taâm la thaàm:
-UÙi cha! Hoûng roài! Khoâng chöøng thaèng aên xin naøy do chuùng coá yù baøy ñaët ra caïm
baãy ñeå mình thoø tay cöôùp laáy leänh baøi, roài chuùng laïi baét mình traû cho gaõ.
Laõo nghó vaäy lieàn ñaûo maét nhìn quanh thì thaáy ngoaøi boïn Thaïch Thanh möôøi
ngöôøi coøn coù voâ soá khaùch giang hoà môùi ñeán sau. Laõo buoâng tieáng cöôøi laït, ngaïo
ngheã noùi:
-Trong thieân haï coøn coù vieäc chi laø khoù ñoái vôùi hoï Taï ôû Ma thieân Nhai nöõa. Chuù
nhoû kia! Chuù ñi theo ta roài coù vieäc gì yeâu caàu ta seõ giaûi quyeát cho, khoâng can döï gì
ñeán ngöôøi khaùc caû.
Ñoaïn laõo daét tay gaõ aên xin caát böôùc toan ñi.
Neân bieát raèng Taï Yeân Khaùch tuy chaúng coi boïn ngöôøi tröôùc maët vaøo ñaâu, nhöng
laõo baûn tính caån thaän, e raèng sau löng gaõ aên xin coøn coù keû taøi ba giaät giaây ñöa ra
moät ñeà nghò khoù giaûi quyeát ñaïi khaùi nhö baét laõo chaët chaân tay thì bieát laøm theá naøo?
Vì vaäy maø laõo ñònh ñöa gaõ ñeán choã khaùc vaéng ngöôøi ñeå hoûi cho kyõ.
Vaïn Hoa Töû tieán ra moät böôùc oân toàn noùi:
-Chuù em! Chuù laø moät ñöùa beù ngoan maø laõo baù ñaây laïi öa gieát ngöôøi. Chuù em chæ
caàn yeâu caàu laõo töø nay ñöøng gieát…
Naøng chöa duùt lôøi thì ñoät nhieân coù moät luoàng kình phong xoâ vaøo maët neân coøn
nöûa caâu: “Moät ngöôøi naøo nöõa” laïi phaûi nuoát vaøo chöù khoâng noùi ra ñöôïc.
Nguyeân Hoa Vaïn Töû laø ngöôøi cô bieán bieát Taï Yeân Khaùch ñaõ höùa ñieàu gì laø laøm
ñuùng nhö vaäy. Chính naøng vöøa roài cuõng ñaâm kieám vaøo maët laõo, nhöng laõo ñaõ noùi
laø ghi laïi ñoù ñeå ngaøy sau luùc naøo muoán thì ñoøi. Nhö vaäy taát naøng coù ngaøy bò laõo
raïch maët. Huoáng chi saùu vò sö huynh naøng tröø moät mình Vöông Vaïn Nhaân ra, ai
cuõng coøn nôï laõo moät kieám. Baây giôø naøng maùch nöôùc cho gaõ aên xin yeâu caàu laõo caâu
ñoù thì dó nhieân laõo phaûi nghe theo. Nhö theá chính mình cuøng naêm vò sö huynh môùi
coù theå baûo toaøn tính maïng. Khoâng ngôø Taï Yeân Khaùch ñaõ bieát duïng yù cuûa naøng lieàn
phaát tay aùo ngaên laïi khoâng cho naøng noùi heát caâu.
Taï Yeân Khaùch töùc giaän quaùt leân:
-Ai cho ngöôi choõ mieäng vaøo ñaây?
Roài moät luoàng kình phong nöõa laïi xoâ ñeán. Hoa Vaïn Töû chaân ñöùng khoâng vöõng
ngaõ ngöûa veà phía sau.
Hiệp Khách Hành - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 5 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 5 9 10 879