Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 53

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
477
HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI BA
Thaïch Phaù Thieân nhìn naøng khoâng chôùp maét.
Ñinh Ñang cöôøi hoûi:
-Thieân ca chöa töøng thaáy tieåu muoäi bao giôø hay sao maø ngoù döõ vaäy ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang thieät laø xinh ñeïp, so vôùi maù maù
coøn öa nhìn hôn.
Ñinh Ñang cuõng cöôøi hì hì noùi:
-Thieân ca cuõng ñeïp laém, ñeïp hôn gia gia nhieàu.
Naøng noùi xong noåi leân traøng cöôøi khanh khaùch.
Hai ngöôøi troø chuyeän moät luùc, Thaïch Phaù Thieân laïi nhôù tôùi song thaân lieàn noùi:
-Gia nöông tìm khoâng thaáy ta, taát ngöôøi baên khoaên trong daï. Chuùng ta phaûi röôït
theo ngay môùi ñöôïc.
Ñinh Ñang noùi:
-Hay laém ! Thieân ca thaät laø ngöôøi con hieáu thuaän.
Hai ngöôøi traû tieàn côm tieàn troï xong böôùc ra khoûi quaùn ñi lieàn.
Chuû quan cuøng boïn tieåu nhò thaáy Thaïch Phaù Thieân theo vôï choàng Thaïch Thanh
vaøo nguû troï maø baây giôø laïi thaáy moät mình chaøng ôû cuøng phoøng vôùi moät coâ gaùi xinh
ñeïp ñi ra thì ngaám ngaàm kinh dò. Hoï thi nhau baøn taùn veà chuyeän naøy ñeán möôøi maáy
ngaøy. Nhöõng caâu chuyeän cuûa hoï tuïc tæu coù maø höông cuõng coù. Taïm gaùc chuyeän
röôøm raø naøy.
Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang ra khoûi traán Long Caâu nhaèm phía Ñoâng maø
ñi.
Hai ngöôøi ñi ñöôïc chöøng ba daëm thì tôùi ngaõ ba ñöôøng. Ñinh ñang khoâng ngaàn
ngöø gì nöõa, nhaèm neûo Ñoâng Baéc thaúng tieán.
Thaïch Phaù Thieân yeân trí naøng bieát ñöôøng roài, lieàn soùng vai maø ñi, chaøng noùi:
-Gia maù ta côõi ngöïa chaïy nhanh. Neáu ngöôøi khoâng döøng laïi aên uoáng nghæ ngôi,
thì mình khoâng röôït theo kòp ñöôïc.
Ñinh Ñang bóu moâi cöôøi noùi:
-Cöù tìm ñeán Döông gia ôû phuû Gia Höng laø ñöôïc gaëp. Gia maù Thieân ca ña laø
ngöôøi lôùn coøn sôï laïc ñöôøng chaêng ?
Thaïch Phaù Thieân cöôøi noùi:
-Gia maù ta khaép nôi ñeàu coù loát chaân, khi naøo laïi chaúng bieát ñöôøng ?
Hai ngöôøi vöøa ñi vöøa noùi chuyeän raát laø vui veû.
Hiệp Khách Hành - Hồi 53 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 53 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 53 9 10 819