Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 61

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
552
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI MOÁT
ÑÖÙNG NGOAØI THAØNH LOØNG DAÏ
HOAØI NGHI
Thaïch Phaù Thieân giaät mình khinh haõi hoûi:
-Muoäi höông naøy coù laøm cheát ngöôøi khoâng ?
Ñinh Ñang cöôøi ñaùp:
-Hoï duøng muoäi höông naøy ñeå troùc naõ boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn chaúng hieåu noù coù
laøm cho cheát ngöôøi ñöôïc khoâng ?
Thaïch Phaù Thieân noùi:
-Theá thì chaéc laø khoâng roài. Ñöôïc laém ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ôû ñaây chôø ta.
Döùt lôøi chaøng chaïy ñeán chaân töôøng, leï laøng nhaûy voït maø vaøo töïa hoà chieác laù rôi,
khoâng moät tieáng ñoäng. Chaøng tìm ñeán choã cöûa soå caên phoøng thöù hai daõy nhaø meù
ñoâng.
Thaïch Phaù Thieân döøng laïi laéng tai nghe thaáy ba ngöôøi hôi thôû ñeàu ñaën ñang giaác
nguû say. Chaøng lieàn thoø löôõi cho giaáy daùn cöûa soå thaám nöôùc roài kheõ choïc thuûng
moät loã. Chaøng ñoát muoäi höông leân cho vaøo loã hoång.
Thöù muoäi höông naøy chaùy raát mau, chæ trong khoaûnh khaéc laø chaùy heát lieàn.
Thaïch Phaù Thieân laïi laéng tai nghe, boán beà im laëng nhö tôø. Chaøng lieàn vaän noäi
löïc ñaåy maïnh moät caùi, then cöûa gaõy lieàn. Chaøng leï laøng nhaûy vaøo trong phoøng. Nhôø
aùnh traêng lôø môø beân ngoaøi chieáu vaøo chaøng nhìn roõ trong phoøng chæ keâ hai chieác
giöôøng. Vôï choàng Thaïch Thanh nguû treân giöôøng meù baéc, coøn Thaïch Trung Ngoïc
nguû treân giöôøng meù nam.
Thaïch Phaù Thieân toan vaøo oâm laáy Thaïch Trung Ngoïc, boãng caûm thaáy choaùng
vaùng, chaøng bieát laø mình ñaõ hít phaûi muoäi höông lieàn laäp töùc nín thôû oâm laáy Thaïch
Trung Ngoïc nhaûy ra ngoaøi cöûa soå. Chaøng laïi vöôït qua töôøng ñeán choã Ñinh Ñang
kheõ noùi:
-Chuùng ta ñi xa theâm moät chuùt ñeå khoûi laøm kinh ñoäng ñeán boïn Baïch sö phoù.
Thaïch Phaù Thieân oâm Thaïch Trung Ngoïc ñi theo naøng ra xa maáy chuïc tröôïng.
Ñinh Ñang döøng laïi noùi:
-Thieân ca côûi boû heát quaàn aùo Thaïch Trung Ngoïc ra roài ñoåi maëc quaàn aùo vaøo cho
y. caû nhöõng ñoà ñaïc trong tuùi cuõng ñoåi heát ñi.
Hiệp Khách Hành - Hồi 61 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 61 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 61 9 10 910