Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 68

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
614
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI TAÙM
TÖÏ TAÏI VÌ ÑAÂU MAÉC BEÄNH ÑIEÂN
Söû bµ bµ noùi:
-Gaõ hoï Luïc ng
µ
y thöôøng ñaàu oùc ñaàn ñ
é
n. Sao ngöôi bieát l
µ
sö phuï ñaõ haï thuû gieát gaõ?
Phong Vaïn Lyù ñaùp:
-Boïn ñoà nhi thaáy Luïc sö ñÖ bò cheát mét caùch thaûm haïi véi chaïy ñeán baùo vôùi sö phuï.
Ngôø ñaâu sö phuï cöôøi ha haû ñaùp: "Gaõ ñaùng cheát laém ! Cheát lµ phaûi ! Ta hoûi gaõ: giöõa ta
vµ Chöôûng Moân phaùi Thieáu Laâm lµ Phoå Phaùp ñaïi sö trong hai ngöôøi, voõ coâng ai cao
hôn ai? Thaèng loûi daùm noùi nhaêng nhöõng gì coâng phu baûn phaùi sôû tröôøng veà kieám chieâu
bieán aûo mµ voõ coâng phaùi Thieáu Laâm thì réng lôùn tinh thaâm. Moân phaùi nµo cuõng coù
tuyÖt nghÖ cuûa noù. Veà kieám phaùp baûn phaùi hôn phaùi Thieáu Laâm coøn noùi veà toµn theå voõ
coâng thì phaùi Thieáu Laâm ñaõ saùng laäp hôn ngµn naêm nay, nhöõng choã sôû ñaéc cuûa hoï so
vôùi baûn phaùi dó nhieân phaûi hôn nhieàu."
Söû bµ bµ noùi:
-Gaõ ñaùp nhö vaäy lµ kheùo laém. Thaèng ngoác hoï Luïc ñaõ hoïc ñöôïc hoài nµo lôøi leõ tinh
thoâng nhö vaäy? Noùi rieâng veà kieám phaùp thì phaùi Tuyeát Sôn cuõng chöa thaáy coù choã nµo
ñaëc biÖt hôn "Ñaït Ma Kieám Phaùp" cuûa ngöôøi ta. Höø. Vaäy roài laõo choù cheát baûo sao?
Phong Vaïn Lyù ñaùp:
-Sö nöông maït saùt sö phuï nhö vaäy, ñÖ töû khoâng daùm noùi nöõa.
Söû bµ bµ töùc giaän hoûi:
-Baây giôø ngöôi laïi lµm bé toân kính sö phuï roài ö? Chµ, vaäy mµ luùc ta chöa quay veà
thµnh Laêng Tieâu, sao ngöôi daùm caáu keát vôùi phöôøng phaûn baïn, ngoã ngöôïc sö moân.
Phong Vaïn Lyù quøy hai goái xuoáng daäp ñaàu ñaùp:
-Téi ñÖ töû thaät ñaùng muoân thaùc.
Söû b
µ
b
µ
noùi:
-Höø ! Boïn ñoà ñÖ laõo choù cheát gaõ nµo cuõng duøng chöõ "Vaïn" lµm chöõ loùt vµ teân nµo
cuõng coù caùi teân hay hay. Theo yù ta thì tuïi ngöôi ñeàu neân ñaët lµ "Vaïn Töû" môùi ñuùng:
Phong Vaïn Töû, Caûnh Vaïn Töû, Kha Vaïn Töû, Hoa Vaïn Töû…
Muï noùi ñeán teân ai thì laïi ñöa maét chieáu thaúng v
µ
o maët ngöôøi ñoù.
Boïn Caûnh Vaïn Chung, Vöôïng Vaïn Nhaän trong loøng hoå theïn cuùi gaàm maët xuoáng.
Söû bµ bµ laïi quaùt leân:
-Ñöùng daäy ñi ! Sau sö phuï ngöôi baûo sao?
Hiệp Khách Hành - Hồi 68 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 68 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 68 9 10 525