Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 69

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Quyønh Quyeân http://come.to/kimdung
621
HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI CHIÙN
BAÏCH LAÕO GIA MAÉC BEÄNH NGOÂNG CUOÀNG
Nhaéc laïi Söû baø baø dung tha cho boïn Lieâu Töï Teä roài thoáng traùch hoï. Muï noùi:
- Chöôûng moân gaëp phaûi hoài thaán trí thaát thöôøng, haønh ñoäng quaù ñaùng. Caùc
ngöôi neân tìm caùch khuyeân can y môùi phaûi. Theá maø caùc ngöôi laïi möu ñoà phaûn
loaïn laøm nhöõng ñieàu ñaïi phaïm ñeán moân qui. Vieäc naøy xöû ñoaùn theá naøo ta cuõng
chöa tìm ra ñöôïc giaûi phaùp. Vieäc tröôùc tieân laø chuùng ta haõy tha Chöôûng moân ra
ñeå thöông nghò vôùi y.
Moïi ngöôøi nghe muï noùi vaäy ñeàu bieán saéc, buïng baûo daï:
- Baây giôø maø tha laõo hung thaàn aùc saùt naøy ra thì taát cheát caû luõ.
Hoï ngô ngaùc nhìn nhau khoâng ai daùm leân tieáng.
Söû baø baø töùc giaän hoûi laïi:
- Sao ? Caùc ngöôi muoán giam caàm y nhö ngöôøi thöôøng maõi chaêng? Toäi aùc
cuûa caùc ngöôi nhö vaäy coøn chöa ñuû hay sao?
Thaønh Töï Hoïc noùi:
- Sö taåu ! Moïi ngöôøi ôû ñaây ñeàu maét thaáy tai nghe Chöôûng Moân phaùi Tuyeát
Sôn baây giôø laø sö taåu chöù khoâng phaûi Baïch sö ca. Dó nhieân laø phaûi buoâng tha
Baïch sö ca, nhöng tröôùc heát phaûi tìm caùch chöõa beänh cho y ñaõ. Neáu khoâng thì…
khoâng thì…
Söû baø baø quaùt hoûi:
- Khoâng thì laøm sao?
Thaønh Töï Hoïc ñaùp:
- Tieåu ñeä coøn maët muõi naøo nhìn thaáy Baïch sö ca nöõa vaø xin caùo töø thoâi.
Laõo noùi xong xaù daøi moät caùi.
Teà Töï Mieãn, Löông Töï Tieán cuõng noùi:
- Neáu sö taåu khoan hoàng ñaïi löôïng tính maïng cho taát caû thì boïn tieåu ñeä tình
nguyeän haï sôn. Suoát ñôøi khoâng daùm beùn maïng ñeán thaønh Laêng Tieâu nöõa.
Söû baø baø nghó buïng:
- Boïn naøy sôï laõo choù cheát ra roài laïi traû thuø boïn hoï ñoù laø thöôøng tình. Neáu hoï
boû ñi heát thì thaønh Laêng Tieâu chæ coøn laïi toøa khoâng thaønh, coøn gì laø phaùi Tuyeát
Sôn nöõa?
Hiệp Khách Hành - Hồi 69 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 69 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 69 9 10 159