Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 70

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
613
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI
BOÁI HAÛI THAÏCH TIEÁT LOÄ AÂM MÖU
Baïch Töï Taïi ñaùnh xuoáng ngöôøi Thaïch Phaù Thieân ñeán hôn hai chuïc ñoøn vöøa quyeàn
vöøa chöôûng. Luùc ñaàu laõo coøn nhôù tôùi lôøi baø vôï haêm doïa boû leân nuùi Bích Loa, chæ vaän
duïng coù ba, boán thaønh coâng löïc, vì sôï ñaû thöông chaøng.
Nhöng baát luaän laø quyeàn hay chöôûng ñaùnh truùng ngöôøi, Thaïch Phaù Thieân chæ ruøng
mình moät caùi chöù chaúng heà chi.
Baïch Töï Taïi vöøa kinh ngaïc vöøa töùc giaän, laõo ra ñoøn moãi luùc moät naëng hôn. Nhöng
laï thay, duø laõo taêng gia coâng löïc ñeán ñaâu, thuûy chung vaãn khoâng sao ñaùnh ngaõ ñöôïc
Thaïch Phaù Thieân.
Baïch Töï Taïi gaàm theùt om soøm, laõo vaän heát söùc bình sanh ñeå ra chieâu.
Chæ trong khoaûng khaéc, trong thaïch lao chöôûng phong, quyeàn phong xoâ ñaåy aàm aàm.
Nhöõng xieàng xích treân coät ñaù rung leân loang loaûng khoâng ngôùt.
A Tuù caûm thaáy hoâ haáp khoù khaên, cô hoà ngheït thôû. Tuy naøng ñaõ töïa löng vaøo caùnh
cöûa maø vaãn khoù chòu voâ cuøng. naøng ñaønh môû cöûa nhaø lao, chaïy ra ngoaøi. Naøng ñöùng
ngoaøi doøm vaøo thaáy gia gia lieân tieáp giaùng quyeàn heát thoi naøy ñeán thoi khaùc truùng vaøo
mình Thaïch Phaù Thieân. Naøng toái taêm maët muõi, khoâng nôõ nhìn caûnh ñau loøng naøy nöõa,
lieàn xoay tay ñoùng cöûa laïi.
A Tuù trong loøng xao xuyeán, chaép hai tay tröôùc ngöïc, khaán thaàm:
-Xin ñöùc thöôïng ñeá phuø hoä cho hai ngöôøi tyû ñaáu ñöøng ai bò thöông ñeå xaûy chuyeän
loâi thoâi. Hay hôn heát laø hai beân baát phaân thaéng baïi roài ngöøng tay.
Naøng töïa löng vaøo cöûa ñaù maø vaãn rung chuyeån khoâng ngôùt. Nhöõng xieàng xích saét
va chaïm vaøo nhau baät leân thaønh tieáng moãi luùc moät vang doäi. Naøng sôï quaù cô hoà ngaát
ñi. Naøng töôûng chöøng döôùi chaän maët ñaát cuõng bò lung lay.
Khoâng bieát thôøi gian ñaõ bao laâu. Ñoät nhieân cöûa ñaù khoâng rung chuyeån nöõa. Xieàng
xích saét cuõng heát baät tieáng loaûng xoaûng. A Tuù ñöùng ngoaøi daùn tai vaøo cöûa laéng nghe
ñoäng tænh thì trong nhaø thaïch lao yeân laëng nhö tôø, khoâng coøn moät chuùt tieáng ñoäng naøo
caû. Giaû söû naøng nghe tieáng ñaùnh nhau döõ doäi tôùi trôøi long ñaát lôû cuõng khoâng khuûng
khieáp baèng söï yeân laëng naøy. Naøng töï hoûi:
-Gia gia thaéng hay Thaïch lang thaéng ? Neáu gia gia thaéng thì nhaát ñònh ngöôøi ñaõ ñaéc
yù luoân mieäng cöôøi ha haû. Tröôøng hôïp maø Thaïch lang thaéng thì taát chaøng ñaõ ñaåy cöûa ra
Hiệp Khách Hành - Hồi 70 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 70 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 70 9 10 355