Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 73

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
637
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI BA
HAØO KIEÄT LEÂN ÑÖÔØNG PHOÙ YEÁN
Taï Yeân Khaùch nghe Thaïch Phaù Thieân ví mình vôùi meï chaøng thì cöôøi dôû khoùc dôû,
mieäng laåm baåm:
-Maãu thaân mi laø muï ñaøn baø ñieân cuoàng ñaët teân cho con laø Caåu Taïp Chuûng.
Thaèng loûi naøy aên noùi moãi luùc moät hoà ñoà daùm ñem so muï ñaøn baø ñieân vôùi Ma Thieân
Cö Só, moät nhaân vaät maø giang hoà nghe danh ñaõ phaûi kinh hoàn taùng ñôûm thì coøn ra
theá naøo ?
Thaïch Trung Ngoïc trong buïng saàu khoå voâ cuøng. Gaõ laåm baåm:
-Ngöôi baûo ta giaët quaàn aùo troàng rau ñoán cuûi nuoâi gaø thì coù khaùc gì baét ta phaûi
cheát uoång ? Theá chöa ñaõ, laïi coøn baûo ta haøng ngaøy thoåi côm naáu canh cho laõo ma
ñaàu aên uoáng, ta ñaâu coù bieát thoåi naáu bao giôø ?
Thaïch Phaù Thieân laïi noùi:
-Taï laõo baù coù raùch quaàn aùo thì ñaïi ca khaâu vaù laïi cho ngöôøi. Ngoaøi ra Taï laõo baù
thích aên ñoåi moùn. Vaäy trong voøng möôøi ngaøy ñaïi ca ñöøng naáu nöôùng nguyeân moät
moùn cho laõo baù aên.
Taï Yeân Khaùch nheo maét nhìn Thaïch Trung Ngoïc cöôøi laït maáy tieáng roài noùi vôùi
Thaïch Thanh:
-Thaïch trang chuùa ! Hieàn khang leä khi ôû Haàu Giaùm taäp ñaõ thaây roõ “Huyeàn Thieát
Leänh” cuûa laõo phu. Chaúng leõ khi ñoù trong con maét cuûa trang chuùa ñaõ coi Taï moã
laøm khaùch Taây Hieàn ñeå quaûn coá coâng töû thay trang chuùa roài chaêng ?
Mieäng laõo noùi, hai maét ngaém Thaïch Trung Ngoïc töø ñaàu xuoáng ñeán goùt chaân,
khieán cho gaõ chaân tay luoáng cuoáng. Gaõ nguyeân laø moät anh chaøng giaûo hoaït lanh
lôïi, nhöng döôùi con maét saùng nhö ñieäncuûa Taï Yeân Khaùch thì co ruùm laïi chaúng khaùc
gì chuoät thaáy meøo. Gaõ sôï chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa.
Thaïch Thanh ñaùp :
-Taïi haï khoâng daùm theá. Chaúng giaáu gì tieân sinh, vôï choàng taïi haï coù moät keû ñaïi
thuø ñaõ saùt haïi moät thaèng con trai khaùc. Ngöôøi naøy töø ngaøy aáy ñeán baây giôø khoâng
bieát laån troán phöông naøo. Vôï choàng taïi haï tìm khaép nôi möôøi maáy naêm nay maø
chaúng thaáy toâng tích ñaâu.
Taï Yeân Khaùch hoûi :
-Giaû tyû ngaøy aáy trang chuùa coù Huyeàn Thieát Leänh cuûa laõo phu, chaéc laø ñaõ yeâu
caàu laõo phu traû thuø cho roài nhæ ?
Hiệp Khách Hành - Hồi 73 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 73 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 73 9 10 846