Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 75

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
654
HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI LAÊM
TEÂN QUAÂN HAÀU THI TRIEÅN TUYEÄT COÂNG
Thaïch Phaù Thieân ñaõ hôi yeân daï. Chaøng ngoù quanh baøn tieäc thaáy caû quaùn chuû
chuøa Thöôïng Thanh. Boïn chöôûng moân boán phaùi lôùn taïi Quan Ñoâng laø Phaïm Nhaát
Phi, Phong Löông, Laõ Chính Bình vaø Cao Tam nöông töû cuõng vöøa tôùi nôi.
Nhöõng ngöôøi naøy taâm thaàn raát ñoåi hoang mang. Thò tuyeán vöøa chaïm vaøo muïc
quang Thaïch Phaù Thieân, hoï lieàn chaøo baèng caùi gaät ñaàu chöù khoâng daùm chaïy ñeán
hay caát tieáng goïi.
Hai vò ñaûo chuùa Long, Moäc naâng cheùn ruôïu leân noùi:
-Xin môøi lieät vò !
Roài uoáng moät hôi caïn saïch.
Quaàn huøng thaáy röôïu xanh leø. Tuy höông vò raát thôm tho, song trong loøng hoï
khoâng khoûi baên khoaên töï hoûi:
--Chaúng hieåu trong röôïu naøy coù thuoác ñoäc gì khoâng ?
Ña soá chæ ñeå cheùn röôïu leân moâi, chöù khoâng daùm uoáng.
Moät soá ít nghó buïng:
-Ñoái phöông maø muoán gia haïi mình thì chæ caàn caát tay moät caùi laø xong. Trong
röôïu coù chaát cuõng theá maø khoâng coù chaát ñoäc cuõng vaäy. Ñaèng naøo cuõng cheát. Chi
baèng cöù uoáng caøn ñi.
Hoï lieàn naâng cheùn leân uoáng caïn saïch.
Nhöõng ngöôøi ñöùng chaàu chöïc moät beân tieáp tuïc roùt röôïu vaøo.
Hai vò ñaûo chuùa ñaûo Long Moäc môøi khaùch caïn ba cheùn roài, Long ñaûo chuùa giô
tay traùi leân. Boïn noâ boäc töø noäi ñöôøng ñi thaønh haøng keùo ra. Moãi teân böng ra moät
baùt chaùo lôùn ñaët ôû tröôùc maët taân khaùch.
Quaàn huøng buïng baûo daï:
-Ñaây chaéc laø Laïp Baùt Cuùc maø treân choán giang hoà thöôøng ñoàn ñaïi.
Nhöõng baùt chaùo vöøa muùc ra hôi coøn boác leân nghi nguùt. Töø ñaùy baùt suøi boït leân.
Baùt chaùo naøo cuõng moät maø xanh thaãm. Ai nhìn cuõng khoâng khoûi sinh loøng nghi
hoaëc. Nguyeân thöù chaùo naøy coù pha laãn taùo ñoû, vöøng ñen, haït sen, long nhaõn, ñaäu
ñoû… nhöng trong baùt chaùo tröôùc maét hoøa caùc vò khaùc vaøo, chöa ai töøng troâng thaáy
bao giôø, rau chaúng ra rau, coû chaúng ra coû. Thöù laø reã caây thaùi nhoû, thöù laïi xaét ra töøng
khuùc.
Hiệp Khách Hành - Hồi 75 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 75 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 75 9 10 52