Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 80

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n
Typed by COI http://come.to/kimdung
697
!"#$%&'$()*$*+,-
./0$1023$456$7!)($8-2!$9-:2$6;
Méc ®¶o chóa ngã lªn ®Çu Long ®¶o chóa “å “ mét tiÕng. Tuy lo ch¼ng
b¶o sao, nh"ng hai ng"êi hiÓu ngay lo muèn nãi:
-
C¶ ®Çu tãc lo còng b¹c, ph¶i riªng g× m×nh ta?
Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa nh×n nhau bu«ng mét tiÕng thë dµi.
§ét nhiªn c¶ hai lo lé vÎ giµ nua kh¸c th"êng, kh«ng cßn mét chót oai
nghiªm nµo nh" ngµy më yÕn Lap-b¸t n÷a.
Th¹ch ph¸ Thiªn trong d¹ hoµi nghi liÒn hái:
-
VÞ cao nh©n ®ã viÕt biÕt bao nhiªu v¨n tù lªn v¸ch ®¸ khiÕn cho ng"êi ta
®i vµo ®"êng lÇm l¹c lµ cã môc ®Ých g×?
Long ®¶o chóa l¾c ®Çu ®¸p:
-
Môc ®Ých cña hä thÕ nµo thiÖt khã mµ biÕt ®"îc. Cã khi vÞ tiÒn bèi vâ l©m
®ã kh«ng muèn bän hËu sinh l"îm ®"îc kÕt qu¶ mét c¸ch qu¸ dÔ dµng.
HoÆc gi¶ nh÷ng lêi chó thÝch do ng"êi kh¸c thªm vµo còng ch"a biÕt chõng.
Méc ®¶o chóa nãi:
-
Cã khi vÞl©m tiÒn bèi ®ã kh«ng " a nhµ v¨n cè ý bµy ra c¹m bÉy nµy,
®Ó cho Th¹ch bang chóa lµ ng"êi kh«ng biÕt ch÷ mµ tÝnh t×nh trung hËu míi
®"îc h"ëng.
Long ®¶o chóa thë dµi nãi:
-
C¸ch dông t©m cña vÞ tiÒni ®ã qu¸ s©u s¾c thÕ nµy th× cßn trêi nµo hiÓu
®"îc?
Th¹ch ph¸ Thiªn thÊy hai lo lé vÎ buån ch¸n n¶n, th× lßng chµng còng
thÊy téi nghiÖp, chµng liÒn nãi:
-
Th"a hai vÞ chóa ®¶o! NÕu nh÷ng c«ng phu mµ tiÓu nh©n võa häc ®"îc
qu¶ nhiªn h÷u dông th× tiÓu nh©n xin tr×nh bµy hÕt ®Ó hai vÞ hiÓu râ. B©y giê
chóng ta hy vÒ hÕt c¶ gian phßng sè mét... TiÓu nh©n quyÕt kh«ng giÊu
giÕm mét ®iÒu g×.
Long ®¶o chóa nh¨n nhã c"êi l¾c ®Çu nãi:
-
TÊm ßng ch©n thµnh cña chó em, chóng ta xin thµnh t©m lnh lµ ®ñ. Chó
em lµ ng"êi nh©n hËu, ®"îc h"ëng phóc duyªn nµy rÊt xøng ®¸ng. Ngµy sau
chólµm lnh tô quÇn hïng vâ l©m, t¹o phóc cho lª d©n th× hai anh em ta dï
phÝ bao nhiªu t©m huyÕt còng kh«ng ®Õn uæng c«ng.
Méc ®¶o chó nãi:
-
ChÝnh thÕ! Nh÷ng ®iÒu bÝ mËt ®¸ng nghi vÒ ®å phæ ® gi¶i quyÕt xong, lµ
hai ta tho¶ mn t©m nguyÖn råi. Vëy th× chó em tËp luyÖn thµnh c«ng bay
hai ra luyÖn ®"îc th× còng thÕ ?
Hiệp Khách Hành - Hồi 80 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 80 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 80 9 10 602