Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 81

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n
Typed by COI http://come.to/kimdung
704
!"#$%&'$()*$*+,-$./%
01$%2345$453674$*8%$4&9$:;94$%<
B¹ch-Tù-T¹i
quay l¹i m¾ngTh¹ch Ph¸ Thiªn:
N
g!¬i ® biÕt bµ bµ ®Þnh mång t¸m th¸ng giªng gieo m×nh xuèng biÓn mµ
sao kh«ng nh¾c ta ?
Th¹ch Ph¸ Thiªn ®au lßng c¬ hå ngÊt ®i, chµng ch¼ng buån tranh biÖn víi
lo n÷a, ®Ó lo o¸n tr¸ch thÕ nµo còng mÆc.
Lóc nµy giã Nam thæi m¹nh, thuyÒn d!¬ng ba l¸ buåm lªn, v!ît biÓn rÊt
mau.
Lóc nµy giã nam thæi m¹nh, thuyenf d!¬ng ba l¸ buåm lªn v!ît biÓn
rÊt mau.
B¹ch- Tù- T¹i tr¸ch m¾ng Th¹ch- Ph¸ -Thiªn kh«ng ngít
§inh BÊt Tø lóc nµy l¹i måm n¨m miÖng m!êi ®Êu khÈu víi B¹ch- Tù -T¹i.
MÊy lÇn lo toan cho¶ng nhau, nh!ng bÞ ng!êi ®ång thuyÒn c¶n ng¨n
khuyªn gi¶i.
§Õn chiÒu ngµy thø ba, thuyÒn gÇn ®Õn Nam H¶i bÕn lôc ®Þa, QuÇn
hïng sung s!íng hß reo vang déi c¶ mét gãc trêi. Cßn B¹ch Tù T¹i hai m¾t
trîn ng!îc ®¨m ®¨m ngã lµn sãng biÕc nh! ®Ó t×m kiÕm thi thÓ sö bµ bµ
A- Tó
Con thuyÒn ®i mçi lóc mét vµo gÇn bê, Th¹ch- Ph¸ -Thiªn vËn nhn
lùc ®Õn tét ®é nh×n xa, chµng ® nh×n thÊy khung c¶nh trªn bê vÉn nh!c
mµ chµng xa rêi nã, ch¼ng cã chi kh¸c tr!íc. Trªn bi biÓn tõng hµng c©y
vÉn cßn tr¬ ®ã. MÐ h÷u s!ên nói låi ra mét m¶ng. Bªn chç låi ra cã ba c©y
dõa tr«ng tù hå nh! h×nh bãng ba ng!êi gÇy èm mµ cao nghªu.
Th¹ch-Ph¸-Thiªn nghÜ tíi hai th¸ng tr!íc rêi khái n¬i ®©y, Sö bµ bµ
cïng A-Tó ®øng trªn bê biÓn tiÔn ch©n. B÷a nay chµng ®!îc b×nh yªn trë vÒ,
s! phô vµ A-Tó ® x¸c ch«n vµo bông c¸, bÊt gi¸c hai hµng lÖ tÇm t nh!
m!a lµm cho c¹p m¾t chµng mê ®i.
Con thuyÒn vÉn tiÕp tôc tiÕn vµo bê. Bçng nhiªn cã tiÕng la tõ v¸ch nói
väng l¹i. Mäi ng!êi liÒn ngÈng ®Çu tr«ngn th× thÊy hai bãng ng!êi, mét
x¸m mét tr¾ng song song tõ s!ên nói nh¶y xuèng biÓn.
Th¹ch- Ph¸ -Thiªn nghe tiÕng m¾t s¸ng lªn, môc quang chµng linh
mÇu phi th!êng, nh×n râ hai ng! êi nh¶y xuèng ®ã chÝnh lµ Sö bµ bµ cïng A-
Tó. Chµng võa kinh hi võa vui mõng.
Trong lóc cÊp b¸ch tùa ngµn c©n treo ®Çu sîi tãc, chµng cßn kÞp nghÜ
®©u ®Õn sao ngµy nay hai ng!êi nµy vÉn ch!a chÕt ?
Hiệp Khách Hành - Hồi 81 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 81 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 81 9 10 453