Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 82

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n
Typed by COI & NDT http://come.to/kimdung
711
!"#$%&'$()*$*+,-$!.-
/0$12345$6#78$%9*$:+;5<$<#=#$%&>)%
Th¹ch-Ph¸-Thiªn quay l¹i nh×n mô ®µn bµ xÊu xa hái:
Ph!¬ng-C« chÝnh ng!¬i ® cã con råi, sao ngµy Êy cßn s¸t h¹i con ta,
Tuy giäng nãi cña «ng rÊt b×nh tÜnh nh!ng mäi ng!êi ®Òu nghe ra trong
lßng «ng khæ no v« cïng!
Mô ®µn bµ xÊu xa ®ã chÝnh lµ Mai-Ph!¬ng-C«, mô c!êi l¹t ®¸p:
Ta muèn giÕt ai th× ta giÕt. Ng!¬i... lµm g× ®!îc ta ?
Th¹ch-Ph¸-Thiªn nãi:
M¸ m¸! M¸ m¸ ® s¸t h¹i cËu con Th¹ch trang chóa vµ Th¹ch phu
nh©n thiÖt !?... t¹i sao vËy?
Mai-Ph!¬ng-C« vÉn c!êi l¹t ®¸p:
Ta muèn giÕt ai ta giÕt, cÇn chi ph¶i gi¶i thÝch.
MÉn-Nhu tõ tõ t thanh tr!êng kiÕm ra. Ba nh×n Th¹ch -Thanh nãi:
Thanh ca! Thanh ca bÊt tÊt ph¶i b¨n kho¨n. TiÓu muéi kh«ng giÕt ®!îc
mô th× th«i, Thanh ca kh«ng cÇn ra tay viÖn trî.Thanh ca ®øng ngoµi mµ coi,
Th¹ch-Thanh nh¨n tÝt cÆp l«ng mµy, ra chiÒu rÊt ®au khæ.
B¹ch-Tù T¹i b¶o §inh-BÊt-Tø:
§inh lo nhi! Chóng ta nãi tr!íc cho ng!¬i hay! Vî chång ng!¬i
muèn tö tÕ th× ®øng ngoµi, cã thÕ th× chóng ta còng chØ ®øng bµng quang.
NÕu hai ng!¬i mµ ra tay viÖn trî ®øa con g¸i b¶o bèi cña c¸c ng!¬i th× ®õng
cã tr¸ch chóng ta. Th¹ch lo ®Ö ®©y mêi vî chång ta lªn nói Hïng-nhÜ nµy
kh«ng ph¶i lµ ®Ó xem héi ®©u nhÐ.
Hiệp Khách Hành - Hồi 82 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 82 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 82 9 10 101