Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Nguyễn Huệ L4

Được đăng lên bởi ji-chung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
Mã đề thi 132

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)

PHẦN I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (từ câu 1 đến câu 40 )
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hoá :
HCl
HCl
2 NaOH
C6H5-CH2-C≡CH +
→ X +
→ Y +

→ Z
Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là
A. C6H5CH2CH2 CH2OH.
B. C6H5CH(OH)CH2CH2OH.
C. C6H5CH2COCH3.
D. C6H5 CH2CH(OH)CH3.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđêhit X được nH2O = nX. Trong X hidro chiếm 2,439% về khối lượng. Cho 3,28 gam
X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 được 17,28 gam Ag. Công thức của X là:
A. CH2(CHO)2 .
B. O=CH-C≡C-CH=O. C. O=CH-CH=O.
D. HCHO.
Câu 3: Cho 20,72 gam hỗn hợp X gồm hiđroquinon, catechol và phenol tác dụng với kali (dư) thu được 3,584 lít
(đktc) khí H2. Thành phần phần trăm về khối lượng của phenol trong hỗn hợp X là
A. 38,547%.
B. 41,096%.
C. 14,438%.
D. 36,293%.
Câu 4: Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4);
(CH3COO)2CH-CH3 (5). Những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?
A. 1 , 2 , 4 , 5
B. 1 , 2 , 4
C. 1 , 2 , 3
D. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Câu 5: Cho từ từ dung dịch chứa 0,3 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm K2CO3, NaHCO3 thì thấy có
0,12 mol khí CO2 thoát ra. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào m/2 gam hỗn hợp X như trên thấy có 17 gam kết tủa. Giá trị
của m là
B. 38,28.
C. 35,08.
D. 17,54.
A. 19,14
Câu 6: Một este E mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm
hữu cơ X, Y, biết rằng Y làm mất màu dung dịch nước Br2. Có các trường hợp sau về X, Y:
1. X là muối, Y là anđehit.
2. X là muối, Y là ancol không no.
3. X là muối, Y là xeton.
4. X là ancol, Y là muối của axit không no.
Số trường hợp thỏa mãn là:
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 7: Thủy phân 109,44g mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được hỗn hợp X. Trung
hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được m
gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:
A. 69,12 gam
B. 110,592 gam
C. 138,24 gam
D. 82,944 gam
Câu 8: Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu
được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là:
A. 506,78gam
B. 312,56 gam
C. 539,68gam
D. 496,68gam
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở sinh ra 1,792 lít CO2 (đktc). Mặt khác,
toàn bộ lượng X trên phản ứng vừa đủ với 0,08 ...
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.mathvn.comwww.dethithudaihoc.com
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYN HU
đề thi 132
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN IV NĂM HC 2012-2013
MÔN HÓA HC
Thi gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trc nghim)
PHN I: Phn chung cho tt c các thí sinh (t câu 1 đến câu 40 )
Câu 1:
Cho sơ đồ chuyn hoá :
C
6
H
5
-CH
2
-CCH
+HCl
X
+HCl
Y
+ NaOH2
Z
Trong đó X, Y, Z đều là sn phm chính. Công thc ca Z là
A. C
6
H
5
CH
2
CH
2
CH
2
OH. B. C
6
H
5
CH(OH)CH
2
CH
2
OH.
C. C
6
H
5
CH
2
COCH
3
. D. C
6
H
5
CH
2
CH(OH)CH
3
.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn 1 anđêhit X được nH
2
O = nX. Trong X hidro chiếm 2,439% v khi lượng. Cho 3,28 gam
X phn ng vi lượng dư AgNO
3
trong NH
3
được 17,28 gam Ag. Công thc ca X là:
A. CH
2
(CHO)
2
. B. O=CH-CC-CH=O. C. O=CH-CH=O. D. HCHO.
Câu 3:
Cho 20,72 gam hn hp X gm hiđroquinon, catechol phenol tác dng vi kali (dư) thu được 3,584 lít
(đktc) khí H
2
. Thành phn phn trăm v khi lượng ca phenol trong hn hp X là
A. 38,547%. B. 41,096%. C. 14,438%. D. 36,293%.
Câu 4:
Cho các este: C
6
H
5
OCOCH
3
(1); CH
3
COOCH=CH
2
(2); CH
2
=CH-COOCH
3
(3); CH
3
-CH=CH-OCOCH
3
(4);
(CH
3
COO)
2
CH-CH
3
(5). Nhng este nào khi thy phân không to ra ancol?
A. 1 , 2 , 4 , 5 B. 1 , 2 , 4 C. 1 , 2 , 3 D. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Câu 5:
Cho t t dung dch cha 0,3 mol HCl o dung dch cha m gam hn hp X gm K
2
CO
3
, NaHCO
3
thì thy
0,12 mol khí CO
2
thoát ra. Cho dung dch Ca(OH)
2
dư vào m/2 gam hn hp X như trên thy có 17 gam kết ta. Giá tr
ca m là
A. 19,14 B. 38,28. C. 35,08. D. 17,54.
Câu 6:
Mt este E mch h công thc phân t C
5
H
8
O
2
. Đun nóng E vi dung dch NaOH thu được hai sn phm
hu cơ X, Y, biết rng Y làm mt màu dung dch nước Br
2
. Có các trường hp sau v X, Y:
1. X là mui, Y là anđehit. 2. X là mui, Y là ancol không no.
3. X là mui, Y là xeton. 4. X là ancol, Y là mui ca axit không no.
Strường hp tha mãn :
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 7:
Thy phân 109,44g mantozơ trong môi trường axit vi hiu sut phn ng đạt 60% thu được hn hp X. Trung
hòa hn hp X bng NaOH thu được hn hp Y. Cho Y tác dng vi dung dch AgNO
3
/NH
3
dư đun nóng thu được m
gam Ag kết ta. Giá tr ca m là:
A. 69,12 gam B. 110,592 gam C. 138,24 gam D. 82,944 gam
Câu 8:
Khi lượng oleum cha 71% SO
3
v khi lượng cn ly đ hòa tan vào 100 gam dung dch H
2
SO
4
60% tthu
được oleum cha 30% SO
3
v khi lượng là:
A. 506,78gam B. 312,56 gam C. 539,68gam D. 496,68gam
Câu 9:
Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hn hp X gm hai anđehit no, mch h sinh ra 1,792 lít CO
2
(đktc). Mt khác,
toàn b lượng X trên phn ng va đủ vi 0,08 mol H
2
(xúc tác Ni, t
0
). Công thc ca hai anđehit trong X là
A. HCHO và O=HC-CH
2
-CH=O. B. CH
3
CHO và O=HC-CH=O.
C. HCHO và O=HC-CH=O. D. HCHO và CH
3
CHO.
Câu 10:
Cho 100ml dung dch cha NaOH 1M, KOH 1M Ba(OH)
2
1,2M vào 100ml dung dch AlCl
3
xM thì thu
được 9,36 gam kết ta. Vy nếu cho 200 ml dung dch NaOH 1,2M vào 100 ml dung dch AlCl
3
xM thì khi lượng
kết ta thu được và giá tr ca x là (biết các phn ng xy ra hoàn toàn)
A. 11,70 gam và 1,6. B. 9,36 gam và 2,4. C. 6,24 gam và 1,4. D. 7,80 gam và 1,0.
Hóa Nguyễn Huệ L4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Nguyễn Huệ L4 - Người đăng: ji-chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa Nguyễn Huệ L4 9 10 395