Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đánh các bài trống

Được đăng lên bởi Truong Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN ĐÁNH CÁC BÀI TRỐNG
- Trống Chào cờ: Thực hiện trong Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.
- Trống Chào mừng: Thực hiện trong Lễ đón đại biểu, Lễ Chào
mừng.
- Trống hành tiến: Thực hiện khi diễu hành và duyệt nghi thức Đội.
I. Hướng dẫn kỹ thuật đánh trống
Cách đánh như sau:
* Tay phải cầm đùi úp xuống, đánh vào nốt chính: Ký hiệu bằng số:
1,
3,
5,
7,
9
(đánh
mạnh
hơn)
* Tay trái (tay ngửa), đánh vào các nốt phụ: Ký hiệu số: 2, 4, 6, 8
(đánh
nhẹ
hơn)
* Đánh nốt “hoa điểm”, đánh đồng thời cả hai đùi trống cùng một lúc
tay phải mạnh, tay trái nhẹ: Ký hiệu 1/ hoặc 2/ hoặc 3/.
* Trống cái đánh vào những nốt có dấu *
II. Cách đánh cụ thể từng bài:
1. Trống Chào cờ: Thực hiện 3 hồi trong lễ chào cờ theo Nghi thức
Đội. Mỗi lần cách nhau một phách nghỉ. (Vào nhịp vừa phải theo
hành khúc). Sau khẩu lệnh “Chào cờ chào !” Trống hiệu nổi lên bắt
nhịp để trống con vào
+
Trống
hiệu
(trống
*
*
*
*
(5
tiếng
đều
+
Trống
1
2
3
4
5*
1
.
2*
1
1
2
3
4
5*
1
.
2*
1
1
2
3
4
5*
1
.
2*
1
1
2
3
4
5*
1
.
2*
1
1
2
3
4
5*
1
.
2*
1
1*
2
3*
4
5*
6
7*
Nghỉ một nhịp rồi đánh tiếp hồi thứ
+ Trống cái đánh vào các nốt có dáu *

cái):
*
nhau)
con:
.
2*
(1)
.
2*
(2)
.
2*
(3)
.
2*
(4)
.
2*
(5)
8
9*
2, thứ 3.

2.
Trống
Chào
mừng:
Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.
(Trống con và trống cái vào cùng lúc, trống con đánh theo số, trống
cái đánh vào nốt có dấu * bên cạnh). Sau khi dứt hiệu lệnh của
người chỉ huy cả trống con đều vào nhịp thứ nhất luôn.

+
Cách
ghi
1/* - 1 2 3 4 5* - 1
1
2
3
4
5*
–
123*
1
2
3
4
5*
–
(Cứ một lần chào mừng đánh 3 hồi)

bằng
2 3* – 4
–
123*
–
123*
–

số:
. 5*
123*
123*

3.
Trống
Hành
tiến:
Khi dứt hiệu lệnh của người chỉ huy, trống hiệu nổi lên bắt nhịp để
trống
con
vào.
+ Trống hiệu: * * * (3 tiếng đều nhau nhịp chậm vừa phải)
+
Trống
con:
1/*
1
2
3
4
5*
1/*
1
2
3
4
5*
.
6
.
7*
1
2
3*
1
2
3*
.
4
.
5*
1*
2
3*
4
5*
6
7*
8
9*
1/*2/*
3/*
1/*
2/*
3/*
1
2
3*
1
2
3
4
.
5*
1*
2
3*
4
5*
6
7*
8
9*
(Trống cái đánh vào nhịp có dấu *)
Chú
ý:
* Bài trống chào mừng thực hiện 3 lần khi sử dụng riêng, thực hiện 4
lần
khi
phối
hợp
với
kèn.
* Bài trống chào cờ thực hiện 3 lần, cuối mỗi lần ở chỗ dồn từ 1 đến
9, chỉ huy giữ nguyên cờ, sau đó đánh tiếp từ phách ngược (1 2 3 4).
* Cách đeo trống: dây trống vắt qua vai trái, mặt trống cái để chếch
với mặt đất 1 góc 75 – 85 độ, mặt trống con để chếch với mặt đất 1
góc 15 – 30 độ.

...
HƯỚNG DẪN ĐÁNH CÁC BÀI TRỐNG
- Trống Chào cờ: Thực hiện trong Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.
- Trống Chào mừng: Thực hiện trong Lễ đón đại biểu, Lễ Chào
mừng.
- Trống hành tiến: Thực hiện khi diễu hành và duyệt nghi thức Đội.
I. Hướng dẫn kỹ thuật đánh trống
Cách đánh như sau:
* Tay phải cầm đùi úp xuống, đánh vào nốt chính: hiệu bằng số:
1, 3, 5, 7, 9 (đánh mạnh hơn)
* Tay trái (tay ngửa), đánh vào các nốt phụ: hiệu số: 2, 4, 6, 8
(đánh nhẹ hơn)
* Đánh nốt “hoa điểm”, đánh đồng thời cả hai đùi trống cùng một lúc
tay phải mạnh, tay trái nhẹ: hiệu 1/ hoặc 2/ hoặc 3/.
* Trống cái đánh vào những nốt có dấu *
II. Cách đánh cụ thể từng bài:
1. Trống Chào cờ: Thực hiện 3 hồi trong l chào cờ theo Nghi thức
Đội. Mỗi lần cách nhau một phách nghỉ. (Vào nhịp vừa phải theo
hành khúc). Sau khẩu lệnh Chào cờ chào !” Trống hiệu nổi lên bắt
nhịp để trống con vào
+ Trống hiệu (trống cái):
* * * * *
(5 tiếng đều nhau)
+ Trống con:
1 2 3 4 5* - 1 . 2* - 1 . 2* (1)
1 2 3 4 5* - 1 . 2* - 1 . 2* (2)
1 2 3 4 5* - 1 . 2* - 1 . 2* (3)
1 2 3 4 5* - 1 . 2* - 1 . 2* (4)
1 2 3 4 5* - 1 . 2* - 1 . 2* (5)
1* 2 3* 4 5* 6 7* 8 9*
Nghỉ một nhịp rồi đánh tiếp hồi thứ 2, thứ 3.
+ Trống cái đánh vào các nốt có dáu *
2. Trống Chào mừng:
Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.
(Trống con trống cái vào cùng lúc, trống con đánh theo số, trống
cái đánh vào nốt dấu * bên cạnh). Sau khi dứt hiệu lệnh của
người chỉ huy cả trống con đều vào nhịp thứ nhất luôn.
Hướng dẫn đánh các bài trống - Trang 2
Hướng dẫn đánh các bài trống - Người đăng: Truong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn đánh các bài trống 9 10 777