Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải chi tiết rubik 3x3x3

Được đăng lên bởi Trần Trung Huỳnh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn giải chi tiết rubik 3x3x3

Sau một thời gian tìm kiếm mình thấy tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải
rubik 3x3x3 còn rất ít (và hầu như ko có =.=’).Vì thế trong cuốn ebook này
mình ñã giới thiệu chi tiết cách giải theo cách ñơn giản và cách fridrich cho
bạn nào muốn giải thành công rubik (mà chưa ñc >.< ) và cho cả những bạn
muốn giải rubik nhanh (= cách fridrich ) ☺
Editor : Hoàng Hà
Chi tiết liên hệ
Email:hoanghathieugia_94@yahoo.com

Giới Thiệu :D - Introduction
Một Rubik cube 3x3x3 lúc nào cũng có các thành phần sau( gồm 6 mặt)
Upper - mặt trên (U), Down - dưới (D), Left - trái (L), Right -phải ®, Front trước (F) và Back - sau (B).

Gồm 26 khối vuông nhỏ ghép lại chia làm 3 loại :Viên góc(coner),viên
tâm(center) cố ñịnh,viên cạnh (edges).

Centers

Coner

Edges

Các bước quay cơ bản ñược ký hiệu theo nguyên tắc sau:
+ Chữ hoa thường, tức là quay mặt ñó (UDLRFB-trên dưới trái phải trước
sau) theo chiều kim ñồng hồ 1 góc 90 ñộ.
+ Nếu chữ hoa công thêm dấu tick ( ' ), nghĩa là quay ngược theo chiều kim
ñồng hồ 1 góc 90 ñộ.
+ Nếu là chữ hoa ñi kèm theo số 2 nghĩa là quay mặt ñó 180 ñộ, và chiều
nào cũng như nhau cả.

ðấy là phần cơ bản nhất, ngòai bước cơ bãn ñó còn có bước quay trục giữa
bao gồm E (Equator- ngang bằng), M (Middle - giữa) và S (Standing - thẳng
ñứng ). cũng tuân theo 3 quy luật như trên.

Ngòai ra còn có quay ñôi 2 lớp, tức là ngòai lớp ở ngòai cùng ra còn có lớp
kề nó ( có thể là 1 trog 3 lớp EMS) và ñược ký hiệu bằng chữ cái thường
tuân theo 3 quy tắc cơ bản trên. Cuối cùng là bước lật cả khổi rubik theo trục
X,Y hoặc Z, tương ñương với các mặt R,U và F( phải, trên và trước) làm
trục quay

Giải rubik 3x3x3 theo cách cơ bản
Giải rubik 3x3x3 thường làm theo 3 bước cơ bản(giải từng hàng 1)
Bước 1: giải mặt trên cùng hay lớp ñầu tiên (first layer);

ðúng

Sai

Sau khi ñã giải xong first layer các viên edges mặt 1 phải ñúng vị trí vs các
viên tâm tương ứng.
Việc giải mặt trên cùng chia làm 2 bước:Giải dấu cộng(cross) và giải góc
(coner)
Solving cross : ðây là bước ñơn giản nhất và bạn có thể tự làm và bước này
ko có công thức nào cụ thể .

Dấu cộng (cross)
Vị trí các viên edges sau khi giải xong cross phaỉ ñảm bảo như hình vẽ.
Solving coner : Sau khi giải xong cross bạn xoay rubik 180 ñộ cho phần
cross xuống dưới ñáy.Khi cầm như vậy bạn sẽ dễ tìm vị trí các viên cần thiết
cho các bước sau

=>
Lật ngược rubik lại

Dựa vào màu sắc của các khối coners bạn xác ñịnh ñược khối cần thiết ñưa
vào vị trí ñúng của nó.
Nếu các viên góc ở...
Hướng dn gii chi tiết rubik 3x3x3
Sau mt thi gian tìm kiếm mình thy tài liu hướng dn chi tiết cách gii
rubik 3x3x3 còn rt ít (và hu như ko có =.=’).Vì thế trong cun ebook này
mình ñã gii thiu chi tiết cách gii theo cách ñơn gin và cách fridrich cho
bn nào mun gii thành công rubik (mà chưa ñc >.< ) và cho c nhng bn
mun gii rubik nhanh (= cách fridrich )
Editor : Hoàng Hà
Chi tiết liên h
Email:hoanghathieugia_94@yahoo.com
Hướng dẫn giải chi tiết rubik 3x3x3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải chi tiết rubik 3x3x3 - Người đăng: Trần Trung Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hướng dẫn giải chi tiết rubik 3x3x3 9 10 245