Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 17

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
268
håi thø mêi bÈy
KhÊt c¸i
S¬ng ®· lo·ng dÇn .
Kinh V« M¹ng vÉn cßn ®ang ®øng yªn mét chç , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n vÉn
®¨m ®¨m nh×n vµo kho¶ng trèng .
S¬ng ®äng trªn ¸o h¾n , s¬ng nhá tõng giät xuèng ch©n , h¾n ®øng nh tîng
®¸ .
H×nh nh h¾n kh«ng hÒ hay biÕt Thîng Quan Kim Hång tõ trong rõng rËm
bíc ra .
Thîng Quan Kim Hång còng kh«ng nh×n h¾n , chÇm chËm bíc tíi tríc mÆt
h¾n nãi b»ng mét giäng b×nh thêng :
- Trêi h«m nay cã s¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt .
L¾ng mét lóc l©u , Kinh V« M¹ng còng nãi b»ng mét giäng chËm r·i :
- Trêi h«m nay cã s¬ng , nhÊt ®Þnh lµ mét ngµy kh¸ tèt .
Ch©n cña Thîng Quan Kim Hång nhÊc lªn bíc ®i ®Òu ®Òu , ch©n cña Kinh V«
M¹ng còng nhÊc lªn bíc chång thËt ®óng lªn dÊu ch©n cña h¾n .
***
Con ®êng phè nhá nhng thËt lµ rén rÞp , gièng in nh ng¶ Thiªn KiÒu cña ®«
thÞ B¾c B×nh .
N¬i nµy thËt ®ñ thø vui ch¬i vµ bu«n b¸n , còng thËt lµ tÊp nËp , b©y giê cha
ph¶i lµ buæi chiÒu nhng nh÷ng s¹p hai bªn ®êng lµ bµy ra ®Òu ®ñ , nh÷ng sßng ®á
®en , nh÷ng mãn vËt dông , nh÷ng hµng ¨n ®ñ thø , mïi th¬m cña thøc ¨n pha lÉn
tiÕng nãi tiÕng cêi huyªn n¸o .
§Õn n¬i nµy , ®«i m¾t Linh Linh hoa lªn , nµng cha gÆp mét c¶nh nµo thÝch thó
h¬n thÕ n÷a .
Nµng nh×n s÷ng tõ vËt nµy sang vËt nä , ®«i m¾t nµng lãe ngêi , ®óng lµ mét c«
bÐ míi ra ®êi .
ThÊy Lý TÇm Hoan tay cÇm gãi kÑo , Linh Linh bçng bËt cêi .
Nµng võa ¨n kÑo võa nÝu tay Lý TÇm Hoan chØ vµo hµng ngäc th¹ch .
Kh«ng mét c« bÐ nµo mµ kh«ng thÝch ®å trang søc .
Tù nhiªn Linh Linh ®· mua kh¸ nhiÒu råi , cã lÏ nµng chØ tiÕc v× cã c¸i cæ tay vµ
hai tai , gi¸ nh cßn chç ®eo n÷a ch¾c nµng kh«ng ngÇn ng¹i mua hÕt gian hµng .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 17 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 17 9 10 851