Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 18

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
280
Håi thø mêi t¸m
cäp xuèng ®Êt b»ng
BÞ mét lît bèn thÕ hiÓm ®éc , nhÊt lµ c¸i vËt sau cïng lµm cho m¾t Lý TÇm
Hoan næi ®om ®ãm , cho ®Õn khi b×nh tÜnh l¹i th× thÊy bé mÆt cña g· ¨n mµy .
G· ngåi xæm ngang m×nh , tay h¾n chËn ngang cæ Lý TÇm Hoan , h¾n cêi hÒnh
hÖch.
H¾n lµ ai ? T¹i sao h¾n l¹i ¸m to¸n m×nh ?
H¾n ®· nhËn ra m×nh tõ lóc nµo ?
H¾n vµ ThiÕt Gi¸p Kim C¬ng cã quan hÖ ra sao ?
Cã nh÷ng c©u ®¸ng hái nhng Lý TÇm Hoan vÉn nÝn thinh .
Trong t×nh c¶nh nh thÕ nµy , Lý TÇm Hoan biÕt hay nhÊt lµ lµm thinh .
G· ¨n mµy nhÝu m¾t :
- T¹i sao ng¬i kh«ng nãi ?
Lý TÇm Hoan nhÕch m«i cêi :
- NÕu c¸c h¹ bÞ ngêi ta ®Ì nh thÕ nµy th× c¸c h¹ lµm sao ?
G· ¨n mµy nãi :
- Ta sÏ kªu rÐo thËp b¸t ®¹i tæ tiªn cña nã ra mµ chöi .
Lý TÇm Hoan nãi :
- M¾t t«i kh«ng mï , thÕ mµ kh«ng thÊy ®îc c¸c h¹ lµ mét cao thñ vâ l©m , nh
vËy kÎ ®¸ng chöi lµ t«i chø ®©u ph¶i c¸c h¹ .
G· ¨n mµy l¾c ®Çu cêi :
- §óng ng¬i lµ con ngêi cæ qu¸i , cæ qu¸i ®Õn møc ta cha tõng thÊy bao giê ,
nÕu ng¬i cßn nãi thªm ch¾c ch¾n lµ ta sÏ ®á mÆt .
H¾n ®øng lªn kªu lín :
- Con ngêi nµy lµ bËc qu©n tö , lµ con ngêi tèt , nÕu c¸c ng¬i kh«ng ra th× ta
bá ®Êy .
C¸nh cöa sau cña mét c¨n nhµ më hÐ , mét tèp ngêi trong ®ã bíc ra .
Lý TÇm Hoan kh«ng ngê khi thÊy ®¸m ngêi nµy th× h¾n nh ngñ m¬ võa tØnh giÊc .
Th× ra , tõ ®Çu ®Õn cuèi , hä ®· s½n mét c¸i bÉy cho h¾n dÉm ch©n .
***
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 18 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 18 9 10 845