Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
14
Håi thø hai
®o¹t m¹ng Kim TiÒn
Giã bªn ngoµi cø rÝt lªn tõng chËp , trong ng«i " töu ®iÕm " tuy ngêi Êm ¸p , tuy
kh«ng ®Õn l¹nh , nhng cã nhiÒu kÎ ®· h¬i run .
Cã nhiÒu ngêi ngåi kh«ng muèn yªn , hä nhæm qua nhæm l¹i mÆc dÇu kh«ng
cã con rÖp nµo díi ghÕ .
Cã nhiÒu ngêi trong bông muèn lân ra d«ng tuèt cho yªn chuyÖn nhng khæ
nçi trªn mÆt hä ®· lì s¬n qu¸ nhiÒu " sÜ diÖn " b©y giê th× tiÕc , mµ ®Ó y nh thÕ th×
rung .
Hå Phi , ngêi trªn mÆt cã nhiÒu l«ng tr¾ng vôt ®øng lªn bíc l¹i bµn cña anh
em hä Hµn vµ khÏ vßng tay :
- Uy danh cña " Nam D¬ng Song Hæ " tõ l©u ®· lµm cho bän t¹i h¹ ngìng mé .
" §¹i Hæ " Hµn Ban lËt ®Ët ®¸p lÔ :
- Kh«ng d¸m .
" NhÞ Hæ " Hµn Minh còng nãi theo lu«n :
- Huynh muéi cña Hå ®¹i hiÖp vµ Hå c« n¬ng khinh c«ng song tuyÖt , chÝnh
anh em chóng t«i muèn ®îc h©n h¹nh diÖn kiÕn l©u råi , nhng hiÒm v× cha ®îc
duyªn may ...
Hå Phi l¹i vßng tay :
- Hµn nhÞ hiÖp qu¸ khen cho .
Bªn kia bµn , " Thuû Xµ " Hå Mþ còng véi khÐp nÐp " uèn m×nh " thi lÔ .
Hå Phi nãi tiÕp :
- NÕu nhÞ vÞ kh«ng tr¸ch ®Ö lµ m¹o muéi th× d¸m xin thØnh sang bµn ®Ó cïng
chung chÐn cho vui . Kh«ng biÕt nhÞ vÞ ®¹i hiÖp cã hoan hØ ch¨ng ?
Hµn Ban t¬i cêi :
- Anh em chóng t«i rÊt mong ®îc nh thÕ Êy .
ThÕ lµ hai tèp ngêi ®· nhËp l¹i mét bµn . Cã lÏ ®«i bªn cïng ®· nhËn ®îc mét
thùc tr¹ng .
Hai phe ph¸i tuy ®Òu g¨ng nhau , nhng khi hä cïng l©m ®¹i ®Þch , th× ph¬ng
c¸ch hay nhÊt lµ h·y xãa bá hiÒm khÝch nhá nhen , häp nhau ®Ó ®Þnh kÕ an toµn .
Hä cïng n©ng chÐn vµ Hå Phi nãi tríc :
- NhÞ vÞ ®· ë l©u miÒn Qu¶ng §«ng , anh em chóng t«i tõ thuë tríc ®Õn nay lÈn
quÈn trong d·y Giang Hoµi , thËt kh«ng hiÓu t¹i sao cã ngêi l¹i muèn g©y sù víi
chóng ta cïng mét lóc ?
Hµn Ban nãi :
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 2 9 10 212