Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 33

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
487
Håi thø ba m¬i ba
Nh÷ng kÎ cÇn ®èi diÖn
ªm .
ThÞ trÊn vÒ ®ªm .
§ªm cña chî lu«n lu«n lµ nhiÖt n¸o tng bõng .
Nhng Lý TÇm Hoan ph¶ng phÊt c¶m thÊy trªn ®êi nµy nh chØ cßn mçi mét
m×nh h¾n mµ th«i .
Bëi v× nh÷ng ngêi mµ h¾n yªu mÕn ®· hoµn toµn l×a xa h¾n , qu¸ xa .
Cho ®Õn h¾n cßn c¶m gi¸c r»ng hä kh«ng cßn ë trªn thÕ gian nµy , hä kh«ng
cßn .
H¾n ®· nghe tin tøc cña cha con Long Tiªu V©n nhng ... nhng cßn L©m Thi
¢m ?
Kh«ng bót tÝch , kh«ng tin tøc , chØ cßn tëng niÖm , mét tëng niÖm trêng
tån vÜnh cöu .
" Thiªn trêng ®Þa h÷u thêi tËn
Thö hËn liªn miªn v« tuyÖt kú ..."
" Trêng hËn ca " sao mµ thª thiÕt qu¸ .
Lý TÇm Hoan chît nghe v¨ng v¼ng tiÕng ca :
" Bãng nµng tùa cöa chiÒu h«m
Ngoµi hiªn ma ®æ dËp dån
M¾t nµng rêi rîi mê xa
L¬ ®Ônh buån r¬i theo níc
Ch¶y vÒ ®©u
Dßng s«ng s©u ch¨c b¾c nhÞp cÇu
§Ó ngêi em g¸i rÇu rÇu nhí th¬ng ... "
Lý TÇm Hoan cói ®Çu lÆng lÏ .
H¾n l¾ng nghe lêi ca thÊm ch¶y vµo hån vµ h¾n chît mØm cêi .
§
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 33 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 33 9 10 539