Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 35

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
518
Håi thø ba m¬i l¨m
VÒ ng«i nhµ cò
iã còng thæi nhng kh«ng m¹nh l¾m , c©y l¸ vÉn ®a nhng khung c¶nh
còng vÉn v¾ng hoe .
Kh«ng cã nh÷ng tiÕng g× lÊn ¸t thÕ nhng L©m Tiªn Nhi vÉn lµm nh v× giã ,
v× l¸ khua nªn nµng kh«ng nghe nh÷ng lêi qua l¹i cña Lý TÇm Hoan vµ T«n TiÓu
B¹ch .
H×nh nh nµng bçng biÕn thµnh mét ngêi võa c©m võa ®iÕc .
T«n TiÓu B¹ch vôt chuyÓn qua chuyÖn kh¸c :
- Anh cã biÕt chuyÖn Long Tiªu V©n vµ Thîng Quan Kim Hång kÕt b¸i víi
nhau kh«ng ?
Lý TÇm Hoan gËt ®Çu :
- Cã nghe nãi qua vµ c« vµ «ng c« còng v× chuyÖn ®ã mµ ®Õn ®©y ?
T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu :
- §óng thÕ v× biÕt r»ng n¬i ®ã sÏ gÆp nhiÒu ngêi .
Nµng khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nhÕch m«i cßi :
- Nhng chñ yÕu vÉn lµ ... vÉn biÕt ch¾c ch¾c n¬i ®ã cã anh .
B©y giê Lý TÇm Hoan míi chît nhËn ra sù xng h« thay ®æi cña T«n TiÓu
B¹ch .
Tõ khi b¾t ®Çu gÆp gì ®Õn nµy , T«n TiÓu B¹ch nhÊt luËn gäi Lý TÇm Hoan lµ
Lý Th¸m Hoa nhng míi ®©y , khi gÆp l¹i lÇn nµy , nµng ®· mÊy lÇn gäi h¾n b»ng
anh .
Cã rÊt nhiÒu lý do ®Î gi¶i thÝch lèi c¶i biÕn söa danh nh thÕ nhng riªng Lý
TÇm Hoan , h¾n thÊy ®©y l¹i lµ mét lÇn biÕn cè manh nha trong ®êi h¾n .
H¾n len lÐn thë dµi .
H¨n khÏ liÕc vµo mÆt nµng , kh«ng hiÓu t¹i sao bçng dng h¾n thÊy lßng m×nh
h¬i bµng hoµng nh võa thÊm rîu .
T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n , mÆt nµng ph¬n phít nh mét mïa xu©n .
Qua thËt l©u , Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi :
- NÕu kh«ng cã c« vµ T«n L·o Tiªn Sinh th× lÇn gÆp Thîng Quan Kim Hång
nµy cã lÏ ...
G
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 35 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 35 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 35 9 10 650