Ktl-icon-tai-lieu

Huyết Tâm Lệnh - Hồi 4

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd)
http//www.vietkiem.com
N
guyªn t¸c : Cæ long
Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
52
Håi thø t
TiÓu Lý phi ®ao
Qua mét lóc thËt l©u , l·o mÆt rç trë l¹i cêi h× h× :
- B÷a nay nguyªn lµ ngµy sinh nhËt cña phu nh©n , thÕ mµ t«i còng ló mÊt .
Nh÷ng ngêi nµy hä ®Õn ®©y ®Ó mõng lÔ phu nh©n ®Êy .
Töu QuØ trÇm giäng hái l¹i :
- Nh÷ng ngêi ®Õn ®©y lµ ai thÕ ?
L·o mÆt rç ®¸p :
- TÊt c¶ lµ n¨m ngêi , mét ngêi cã tuæi xem kh¸ lµ khÝ kh¸i , mét vÞ thiÕu niªn
tuÊn tó , mét vÞ " ®éc nh·n " vµ mét vÞ dÔ sî bëi mµu da th©m tÝm .
Töu QuØ cau mµy :
- Trong ®ã cã ph¶i cã mét vÞ mét ch©n ?
L·o mÆt rç gËt ®Çu :
- §óng råi , mµ ®¹i gia biÕt hä µ ? Ch¼ng lÏ ®¹i gia còng quen hä sao ?
Töu QuØ cói m×nh ho khe khÏ , ¸nh m¾t s¸ng mét c¸ch l¹ lïng .
ChØ trong kho¶nh kh¾c mµ h×nh nh h¾n trë thµnh mét ngêi kh¸c l¹ .
Nhng l·o mÆt rç kh«ng hÒ chó ý , l·o cêi cêi :
- Nh÷ng ngêi Êy d¸ng m¹o coi cã vÎ kú côc mét chót nhng lÔ mõng sinh nhËt
l¹i cßn kh¸ lµ ®«n hËu . Lu«n c¶ Long ®¹i gia lóc cßn ë nhµ ®Õn kú sinh nhËt cña phu
nh©n còng kh«ng cã ai mõng lÔ to nh thÕ .
Töu QuØ l¬ ®·ng :
- ThÕ µ ?
L·o mÆt rç th¶n nhiªn :
- Trong t¸m bao lÔ vËt mµ hä ®em mõng cã bao dïng b»ng gi©y vµng thËt , sîi
d©y Êy nÆng còng cã ®Õn bèn n¨m c©n thËt , trong ®êi t«i cha bao giê thÊy mãn lÔ
vËt nµo träng hËu nh thÕ Êy .
Töu QuØ cau mµy :
- LÔ vËt mµ hä mang ®Õn , phu nh©n cã thu n¹p hay kh«ng ?
L·o mÆt rç nãi :
- Ban ®Çu phu nh©n vèn kh«ng chÞu nhËn nhng ngêi Êy cø mét mùc nµi Ðp , hä
cø ngåi hoµi trong ®¹i s¶nh kh«ng chÞu ®i . Hä b¶o nhÊt ®Þnh hä ph¶i gÆp mÆt ®îc
phu nh©n , hä nãi hä vèn lµ b»ng h÷u cña L¬ng ®¹i gia , chø kh«ng ph¶i lµ ngêi xa
l¹ . Kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n n÷a , phu nh©n ®µnh ph¶i cho thiÕu gia ®Õn ®¹i s¶nh thï
tiÕp cïng hä .
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 4 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Huyết Tâm Lệnh - Hồi 4 9 10 940