Ktl-icon-tai-lieu

Lập Dự Án Hồ Rưng Khu Bảo Tồn và Phát Triển Du Lịch Sinh Thái

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Hồ Rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG

ĐỊA ĐIỂM

:

ĐƠN VỊ LẬP

:

Đồng Tháp, tháng 06 năm 2015

Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông

Trang i

Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Hồ Rừng

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG
CHỦ DỰ ÁN
UBND HUYỆN TAM NÔNG
Đại diện UBND Huyện Tam Nông

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Tháp , tháng 06 năm 2015
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông

Trang ii

Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Hồ Rừng

MỤC LỤC
Sự cần thiết đầu tƣ .................................................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ................................................................................................ 2
1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 2
1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô
3
1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án ....................................................................................................... 3
1.3.1. Tiềm năng du lịch .................................................................................................................. 3
1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2014.................................................................................. 5
1.3.3. Chiến lƣợc phát triển du lịch ................................................................................................. 5
CHƢƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN............................................................................................................ 7
2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ............................................................................................................. 7
2.2. Mục tiêu ........................................................................................................................................... 7
CHƢƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG......................................................... 9
3.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................................ 9
3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất.........................
Báo cáo nghiên cu kh thi D án H Rng
Ch d án: UBND huyn Tam Nông Trang i
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
O CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN HỒ RỪNG
ĐỊA ĐIỂM :
ĐƠN VỊ LẬP :
Đồng Tháp, tháng 06 năm 2015
Lập Dự Án Hồ Rưng Khu Bảo Tồn và Phát Triển Du Lịch Sinh Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập Dự Án Hồ Rưng Khu Bảo Tồn và Phát Triển Du Lịch Sinh Thái - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Lập Dự Án Hồ Rưng Khu Bảo Tồn và Phát Triển Du Lịch Sinh Thái 9 10 369