Ktl-icon-tai-lieu

LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI

Được đăng lên bởi Nhan Hua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI

LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI

1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới

1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới

Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262
để được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)

Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)

LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI

LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI

1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới

1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới

Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm

Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)

LỄ CÚNG SAO HẠN
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông.
9. 12 Thế bà
10. Tô cháo thánh.
11. 2 ly nước trong.
12. 1 đĩa trầu câu.

LỄ CÚNG SAO HẠN
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông.
9. 12 Thế bà
10. Tô cháo thánh.
11. 2 ly nước trong.
12. 1 đĩa trầu câu.

LỄ CÚNG SAO HẠN
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông.
9. 12 Thế bà
10. Tô cháo thánh.
11. 2 ly n...
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới
Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262
để được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới
Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới
Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI
1. Xấp giấy gói sẳn
2. 12 đôi đèn.
3. Đôi đèn cúng.
4. Đĩa bánh ngũ sắc.
5. 1 đĩa nổ + gạo muối.
6. Bình bông.
7. Đĩa quả.
8. 12 thế ông. 12 Thế bà
9. Tô cháo thánh.
10. 2 ly nước trong.
11. 1 đĩa trầu câu.
(chè xôi nếu có)
Nếu cúng hạn: thì có thêm.
1. 1 miếng thịt.
2. 1 con tôm.
3. 1 trứng hột vịt.
Để trên mâm đặt trên ghế đẩu để riêng
ở kế dưới
Có gì không hiểu: xin liên hệ sđt: 05103940262 để
được hướng dẫn thêm.( gặp Cô Điểm)
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI - Trang 2
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI - Người đăng: Nhan Hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
LỄ CÚNG SAO HẠN-TAM TAI 9 10 360