Ktl-icon-tai-lieu

Long Hổ Phong Vân - Chương 86

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
810
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI SAÙU
CAÙI THEÁ ÑOÄC HAØNH
Tieåu Phi mæm cöôøi, nhöng roài chaøng laïi cau maøy thoát:
-Tieàn boái tî hieàm nôi khaùch saïn ñoâng ngöôøi, coù phaûi...
Ñaùi Ñoäc Haønh gaät ñaàu:
-Beân caïnh phoøng cuûa Höông Soaùi coù maáy ngöôøi laõo phu theo doõi hoï, ñeán ñaây
khoâng ngôø laïi gaëp Höông Soaùi!
Tieåu Phi hoûi:
-Nhö vaäy, tieàn boái neân caûm kích hoï môùi phaûi. Nhöng chaúng hay hoï laø ai, hoï ñaõ
laøm nhöõng gì, khieán tieàn boái chieáu coá ñeán hoï?
Ñaùi Ñoäc Haønh cöôøi nheï:
-Taùnh khí cuûa laõo phu, xöa nay laø theá, hay can thieäp vaøo vieäc baát bình, caàn gì
boïn hoï coù chaïm ñeán laõo phu.
Roài laõo traàm gioïng tieáp:
-Boïn ñoù, tuy laø nhöõng tieåu toát voâ danh treân giang hoà, song gaàn ñaây, chuùng coù
nhöõng haønh ñoäng ñaùng haän, laõo phu nhaát ñònh khoâng tha thöù chuùng.
Laõo khoâng noùi, chuùng haønh ñoäng nhö theá naøo laøm laõo haän. Tieåu Phi chæ chôø
nghe chöù khoâng hoûi. Bình sinh chaøng khoâng thích hoûi ai vieäc chi, neáu vieäc ñoù
chaúng lieân quan vôùi chaøng.
Ñaùi Ñoäc Haønh tieáp:
-Laõo phu theo ñeán ñaây, gaëp chuùng roài, song laïi chöa haï thuû, coù leõ Höông Soaùi
laáy laøm laï?
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Ñuùng vaäy, tieàn boái!
Ñaùi Ñoäc Haønh thôû daøi:
-Boïn chuùng chöøng nhö ma ñöa loái, quyû daãn ñöôøng, nôi naøo chuùng khoâng ñeán, laïi
ñeán ñòa phöông naøy. Höông Soaùi coù bieát khoâng, quanh vuøng phuï caän naøy, khoâng ai
ñöôïc laøm caùi vieäc saùt nhaân.
Tieåu Phi laïi gaät ñaàu:
-Ñuùng vaäy, tieàn boái! Taïi haï coù nghe Thaàn Thuyû Cung, chöøng nhö chu vi laø traêm
daëm, trong voøng traêm daëm, neáu ai gieát ngöôøi thì ngöôøi ñoù phaûi ñeàn maïng cho keû bò
gieát.
Ñaùi Ñoäc Haønh mæm cöôøi:
Long Hổ Phong Vân - Chương 86 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long Hổ Phong Vân - Chương 86 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long Hổ Phong Vân - Chương 86 9 10 392