Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 10

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
107
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI
BOÙNG CHIM TAÊM CAÙ
Tieåu Phi phoùng nhanh xuoáng trieàn nuùi, thaáy moät coã xe ngöïa mui ñen ñaäu saün
beân veä ñöôøng.
Loaïi xe mui ñen voán laø moät phöông tieän di chuyeån raát thoâng duïng cuûa thaønh Teá
Nam, baát kyø ñaâu ñaâu cuõng coù.
Ban ngaøy khoâng tieän cho vieäc thi trieån khinh coâng neân Tieåu Phi mon men ñeán
beân xe öôùm hoûi:
-Xe ñang ñôïi khaùch pjaûi khoâng ?
Ngöôøi phu xe coù khuoân maët troøn tròa, cöôøi caàu taøi:
-khoâng, ñôïi khaùch quan thì ñuùng hôn !
Tieåu Phi khoâng ñeå yù ñeán caâu traû lôøi ranh maõnh cuûa haén, hoûi tieáp:
-Ngöôi coù bieát OÂ Y am nôi ngoaïi thaønh ñaây chöù ?
Gaõ phu xe cöôøi ñaùp:
-Thöa bieát, khaùch quan choïn xe tieåu nhaân thì ñuùng laø ngay choùc vaø hoâm qua tieåu
nh6an vöøa môùi ñöa vôï leân daâng höông ! Nhaát ñònh laø khoâng khi naøo laïc ñöôøng
ñöôïc !
Tieåu Phi gaät ñaàu böôùc leân, chieác xe laéc lö chuyeån baùnh.
ngoài trong xe, Tieåu Phi nghieàn ngaãm caâu chuyeän laïi töø ñaàu chí ñuoâi, tuy ñaõ loù
ñöôïc moät chuùt manh moái, nhöng chìa khoùa chính laø coù theå tìm ñöôïc ngöôøi ñaøn baø
Thu Linh Toá kia hay khoâng roài môùi coù theå quyeát ñònh nhöõng then maáu keá tieáp, ñieàu
ñoù chaøng ñöôïc bieát ôû hieän taïi, chaúng qua laø Taây Moân Thieân, Taû Höïu Tranh, Linh
Töïu Töû vaø Traùc Moäc Hôïp ñeàu vì naøng maø ra ñi.
Nhöng Thu Linh Toá vì sao muoán gaëp hoï ? Phaûi chaêng ñònh yeâu caàu hoï giuùp söùc ?
Moät coâ gaùi nhö naøng laïi coù theå gaëo nhöõng vieäc khoù khaên khoâng giaûi quyeát noãi sao,
phaûi caàu luïy ñeán ngöôøi khaù cgiuùp ñôõ ?
Xe tuy khoâng chaäm laém, nhöng am OÂ Y cuõng chaúng phaûi gaàn.
May væ Tieåu Phi ñang baän vaét oùc suy nghó, neân khoâng laáy gì laøm noân noùng laém !
Cuoái cuøng, gaõ ñaùnh xe cho ñoã xe laïi, thöa:
-OÂ Y am ôû taïi cuïm röøng phía tröôùc ñoù, môøi khaùch quan xuoáng xe !
Xa xa laø moät cuïm röøng ñaøo, moät ngoâi mieáu nhoû naèm caïnh doøng suoái vaét ngang,
maøu trôøi ñaõ xeá boùng, trong am vaêng vaúng tieáng kinh voïng ra, hình nhö caùc sö ni
ñang coâng phu buoåi toái.
Röøng ñaøo, am nhoû suoái reo mô, quaû laø moät khung caûnh thô moäng tuyeät vôøi. Toá
Taâm ñaïi sö quaû laø moät sö ni tao nhaõ, baèng chaúng vaäy laøm sao keát giao tö kyû vôùi
moät nöõ nhaân nhö Thu Linh Toá ?
Long hổ phong vân - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 10 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 10 9 10 599