Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 17

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
180
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BAÛY
THIEÂN PHONG THAÄP TÖÙ LANG
Chôït nghe tieáng nöôùc chaûy roùc raùch xa xa, tröôùc maét hai ngöôøi daàn daàn hieän ra
moät bôø nuùi cheo leo, beân döôùi nöôùc chaûy cuoàn cuoän boït tung traéng xoùa.
Noái lieàn khoaûng caùch möôøi tröôïng cuûa hai bôø nuùi laø moät chieác caàu treo laéc leûo,
chieàu ngang khoâng quaù hai thöôùc.
Treân caàu coù moät ngöôøi ñang ngoâi xeáp baèng, gioù nuùi thoåi boàng lôùp aùo, troâng nhö
coù theå thoåi rôùt y xuoáng caàu baát cöù luùc naøo. Vaø moät khi roù7t xuoáng, vôùi chieàu saâu
thaêm thaúm ñoù, xöông thòt duø baèng theùp nguoäi cuõng khoù noåi veïn toaøn.
Nhöng ngöôøi aáy, ñoâi maét ñang kheùp kín, hình nhö ñaõ nguû.
Tieåu Phi tieán ñeán gaàn nhìn kyõ ngöôøi aáy, thaáy da maët gaõ nhö saùp vaøng, maøy raäm
muõi khoaèm, tuy maét nhaém laïi, nhöng saùt khí nhö vaãn toaùt ra böøng böøng qua khuoân
maët.
Gaõ ngoài xeáp baèng, ñeå loä ñoâi chaân traàn moác theách, phía tröôùc maët laïi ñeå ñoâi guoác
baèng caây ñen goùt khaù cao, treân ñoâi guoác gaùc ngang moät thanh tröôøng kieám voû cuõng
maøu ñen vaø hình daùng raát kyø dò.
Gioù nuùi lay taø aùo gaõ keâu leân phaàn phaät, treân chieác baøo ñen hình nhö duøng kim
tuyeán moät haøng chöõ thaûo, neùt buùt tung hoaønh nhöng roàng bay phöôïng muùa:
“Kieám ra khoûi voû, ñoái phöông khoù soáng”
Giöõa khung caûnh aâm u thanh tuù c3a sôn khueâ, vuït hieän leân moät con ngöôøi nguïy
dò nhö theá khieán cho caûnh vaät boãng choác ñöôïm ñaày veû thaàn bí.
Tieåu Phi thoaùng ruøng mình, quay sang Nam Cung Linh thaáp gioïng hoûi:
-Ai theá ?
Nam Cung Linh laéc ñaàu.
Tieåu Phi laïi hoûi:
-Nhaäm phu nhaân phaûi chaêng ôû beân kia bôø ñoâi dieän ?
Vaãn khoâng leân tieáng Nam Cung Linh laïi gaät ñaàu.
Tieåu Phi maïnh daïn böôùc tôùi tröôùc voøng tay:
-Xin baèng höõu cho möôïn loái moät tyù ñöôïc chaêng ?
Nhöng ngöôøi noï vaãn nhaém maét ngoài im, hình nhö khoâng heà nghe tieáng hoûi.
Tieåu Phi ñaønh nhaéc laïi laàn nöõa:
-Baèng höõu coù theå cho chuùng toâi möôïn ñöôøng moät chuùt ñöôïc chaêng ?
Tieáng noùi cuûa chaøng ñaõ doàn theo noäi löïc, loàn gloäng vang reàn boán höôùng nuùi,
nhöngngöôøi noï vaãn im lìm baát ñoäng.
Tieåu Phi quay sang Nam Cung Linh, cöôøi thaûm naõo:
Long hổ phong vân - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 17 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 17 9 10 165