Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 19

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
203
CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI CHÍN
MOÄT NÖÔÙC CÔØ CAO
Toâ Dung Dung nghe ñeán tính neát taøn khoác vaø coâ tòch cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng,
khoâng khoûi laéc ñaàu nhaên maët, nghe ñeán böùc hoïa cuøng söï bí maä cuûa böùc thö, naøng
troøn maét leân chaêm chuù hoaëc söõng sôø, nghe ñeán Thu Linh Toá chính laø phu nhaân cuûa
bang chuû Caùi bang quaù coá vaø Tieåu Phi ñaõ ñöôïc gaëp maët, Toâ Dung Dung khoâng laøm
sao daèn ñöôïc keâu leân thaát thanh.
Tieåu Phi sôï Toâ Dung Dung qua 1lo laéng cho mình, neân caâu chuyeän ñaáu nhau vôùi
quaùi nhaân treân caàu treo, Tieåu Phi chæ thuaät sô saøi vaøi chi tieát, nhöng Toâ Dung Dung
cuõng ñaõ khaån tröông ñeán goàng tay rung gioïng:
-Caùi ngöôøi ñoù khoâng nhöõng voõ coâng cao cöôøng maø loøng daï cuõng heát söùc lang
ñoäc, quyû keá ña ñaon. gaëp ñòch thuû nhö theá, Löu huynh phaûi gia taâm caån thaän môùi
ñöôïc.
Tieåu Phi sieát nheï baøn tay naøng:
-Toâ Dung Dung ñöøng lo, Dung Dung neân bieát laø moïi ngöôøi ñeàu noùi Ñaïo Soaùi
Löu Höông môùi laø ngöôi ñaùng sôï nhaát treân ñôøi, caùi gaõ ñoù tuy ñaùng sôï nhöng vaãn
coøn thua Ñaïo Soaùi Löu Höông xa !
Toâ Dung Dung than daøi:
-Ñaïo Soaùi Löu Höông tuy gioûi, nhön gloøng daï quaù meàm, ngöôøi ta coù theå nhaãn
taâm gieát haén, nhöng haén laïi khoâng ñaønh loøng gieát ai. Löu huynh baûo sao toâi chaúng
lo ñöôïc ?
Tieåu Phi vuoát nheï leân mu baøn tay naøng:
-Dung Dung yeân taâm, gieát ñöôïc Löu Höông naøy khoâng phaûi deã ñaâu !
Toâ Dung Dung vaønh moâi vöøa heù nuï cöôøi, nhöng laïi cau maøy ngay:
-Löu huynh coù nghó raèng keû ñoäi loát Thieân Phong Thaäp Töù Lang coù theå laø keû gieát
cheát Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang vaø ñaõ nhaûy xuoáng hoà Ñaïi Minh ñoù chaêng ?
Tieåu Phi gaät ñaàu :
-Chính laø haén ! Vaø neáu toâi ñoaùn khoâng sai thì hung thuû ñaõ gieát cheát Traùc Moäc
ïp , Taây Moân Thieân, Linh Töïu Töû, taû Höïu Tranh cuøng keû leûn vaøo Thaàn Thuûy
Cung ñeå troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy cuõng ñeàu laø moät mình haén !
Toâ Dung Dung mæm cöôøi:
-Haén moät daï muoán gieát Löu huynh, heát loøng ngaên trôû khoâng cho Löu huynh ñi
gaëp vò Nhaäm phu nhaân Thu Linh Toá, khoâng ngôø Thu Linh Toá chaúng thoá loä cho
Löu huynh bieát ñöôïc moät vieäc gì, vieäc laøm cuûa haén nhö theá coù phaûi laø voâ ích
chaêng?
Tieåu Phi cöôøi ñaéc yù:
Long hổ phong vân - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 19 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 19 9 10 972