Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 23

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
244
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI BA
HUYNH ÑEÄ TÖÔNG TAØN
Chieác roi treân tay cuûa Haéc Traân Chaâu ñaõ thaét chaët ñeán ñoä thaúng baêng nhö ñöôøng
giaây cung.
Hai tay gaõ ñang coá söùc keùo chaët laáy ñaàu roi, töïa nhö traïo phu keùo thuyeàn to maéc
caïn treân soâng daøi, thaân hình gaàn nhö cuùi saùt maët ñaát, baøn tay thon thon gaân xanh ñaõ
noåi voàng.
Tuy Haéc Traân Chaâu ñaõ vaän toaøn söùc maïnh, nhöng gaõ ñaïi haùn vaãn trô trô moät
choå.
Meùp roi cô hoà ñaõ khaûm saâu quanh chieác gaùy to nhö coå thuù röøng cuûa ñaïi haùn, ñoâi
maét man daïi hung haêng cuûa haén gaàn nhö troài loïi ra ngoaøi.
Theá nhöng gaõ vaãn ñöùng im moät nôi, cuõng chaúng giô tay leân giaät roi laïi, cuõng
chaúng böôùc veà phía Haéc Traân Chaâu.
Trong coå gaõ khoâng ngôùt keâu leân khoø kheø, nhöng gaõ vaãn coá cöôøi leân haêng haéc:
-Oaét con ôi, keùo khoâng ngaõ noåi ta ñaâu !
Chöa bao giôø gaëp qua moät con ngöôøi coù söùc maïnh khuûng khieáp nhö theá, maø cuõng
thaät laø quaù ngu nhö theá, Haéc Traân Chaâu khoâng khoûi vöøa kinh haõi vöøa laï luøng !
Ñoät nhieân haén noùi to leân:
-Keùo khoâng ngaõ noåi ngöôi, nhöng ngöôi coù theå keùo ngaõ noåi ta khoâng ?
Gaõ ñaïi haùn chaønh mieäng cöôøi nghoâ ngheâ. Vaø quaû nhieân, duøng caàn coå cuûa mình
ñeå keùo maïnh giaây roi…
Caû hai beân keû trì ngöôøi keùo, vaän duïng baèng taát caû söùc maïnh cuûa mình.
Moät tieáng buïc vang leân, chieác baèng theùp bò vaën ñöùt ngang thaønh hai ñoaïn.
Haéc Traân Chaâu maát ñaø teù vaêng vaøo chaân töôøng, gaõ hoát hoaûng nhaûy phaét ngay
daäy vaø phoùng nhanh leân trính nhaø aån mình.
Nhìn laïi xuoáng phía döôùi, thaân hình nhö ngoâi thaùp cuûa ñaïi haùn töø töø ñoå xuoáng, da
maët ñaõ tím baàm, löôõi le haún ra ngoaøi, hai troøng maét cuõng loä ra khoûi hoá maét, hình
nhö vaãn cöù tröøng tröøng nhìn veà phía Haéc Traân Chaâu.
Haéc Traân Chaâu khoâng khoûi ruøng mình ôn ôùn, göôïng cöôøi :
-Nhöõng keû tay chaân phaùt ñaït, ñaàu oùc taïi sao luoân luoân keùm nhö heá ?
Töø treân trính nhaø nhìn xuoáng, Nhaát Ñieåm Hoàng vaø Nam Cung Linh hai ngöôøi
vaãn ñöùng im moät choå y nhö hai pho töôïng goå.
Caû hai chöa moät ai ñoäng ñaäy hay nhích böôùc.
Nam Cung Linh aùnh maét cöù daùn chaët leân muõi kieám treân tay Nhaát Ñieåm Hoàng,
khoâng daùm nhìn laûng ñi moät nôi naøo khaùc.
Tuy vaäy, nhöõng vieäc xaûy ra xung quanh, Nam Cung Linh vaãn coù theå ñoaùn ra
ñöôïc.
Long hổ phong vân - Hồi 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 23 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 23 9 10 843