Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 26

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
278
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU
PHAÙP LUAÄT TRANG NGHIEÂM
Ba ngöôøi ñeàu laëng thinh, trong thieàn phoøng boãng döng im lìm kyø laï, chæ coøn nghe
tieáng nöôùc reùo soâi uøng uïc treân löûa hoàng.
Tieåu Phi nheï nhaøng vaø chaäm raõi, hình nhö bao nhieâu tinh thaàn ñeàu ñoå doàn vaøo
vieäc chaâm traø.
Moãi ñoäng taùc cuûa chaøng ñeàu heát söùc chính xaùc, heát söùc caån thaän, hình nhö chaøng
ñònh möôïn caùi ñoäng taùc chaäm raõi ñoù ñeå thanh loïc nhöõng gì hoån loaïn trong tö töôûng.
Sau ñaáy, hai tay trònh troïng naâng cheùn traø boác ngaùt höông thôm daâng ñeán tröôùc
maët Thieân Phong ñaïi sö, gioïng traàm traàm:
-Ña taï nhöõng gì ñaïi sö chæ giaùo !
Ñoùn laáy chung traø treân tay chaøng, vò ñaïi sö chaäm raõi hoûi:
-Nhöõng gì thí chuû muoán bieát, ñaõ bieát heát roài chöù ?
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Vaâng !
Vaønh moâi heùo haét thoaùng leân nuï cöôøi, Thieân Phong ñaïi sö noùi tieáp:
-Toát laém, nhöõng gì laõo taêng coù theå noùi, cuõng chæ coù bao nhieâu ñoù thoâi !
Tuyeät nhieân, oâng khoâng leân tieáng hoûi vì sao Tieåu Phi laïi bieát roõ caâu chuyeän aáy,
maø chæ quay sang coâng vieäc thöôûng thöùc phaåm traø.
Vaø trong khoaûng khaéc thôøi gian ñoù, khuoân maët voán traàm nghieâm cuûa oâng vuït
töôi haún leân, nhöng neáu nhìn kyõ ôû khoeù maét seõ thaáy maët traùi saâu kín laéng ñoïng.
Cuoái cuøng vò cao taêng Thieáu Laâm töø töø kheùp maét laïi:
-Chung traø naøy, so vôùi chung traø khi naõy quaû ngon hôn nhieàu.
Tieåu Phi nhìn söõng oâng, cuoái cuøng buoät mieäng hoûi:
-Khoâng leõ ñaïi sö chaúng coù lôøi gì ñeå hoûi taïi haï ?
Thieân Phong ñaïi sö laøm thinh moät luùc môùi caát lôøi:
-Phaûi chaêng Nhaäm laõo bang chuû ñaõ quaù coá ?
Ñoâi maét nhaø sö vaãn kheõ kheùp, caâu hoûi y nhö laø buoät mieäng hoûi leân.
Tieåu Phi kheõ thôû daøi:
-Thöa phaûi !
Chaøng laïi daâng leân chung traø thöù hai vaø noùi tieáp:
-Nhöõng gì taïi haï ñaõ bieát, coù leõ ñaïi sö cuõng bieát roài !
Thieân Phong ñaïi sö chæ gaät nheï ñaàu, khoâng ñaùp.
Tieåu Phi cuõng im laëng giaây choác roài ñöùng leân:
-Daùm xin ñaïi sö cho vaõn boái cuøng Voâ Hoa sö huynh noùi rieâng vaøi caâu chuyeän !
Thieân Phong ñaïi sö thaûn nhieân gaät ñaàu:
-Nhöõng gì muoán noùi, neân noùi ra cho roài, caùc ngöôi ñi thoâi !
Long hổ phong vân - Hồi 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 26 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 26 9 10 18