Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 28

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
293
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM
BAÏN XÖA ÑAÁT LAÏ
Tieåu Phi trôû veà thuyeàn, y nhö trôû veà ngoâi nhaø xöa thaân meán.
Muøi gioù maën cuûa bieån khôi tuy öôùt aùt nhöng thaät laø aám dòu, aám dòu y nhö taâm
tình chaøng hieän giôø.
Töø xa thaúm cuûa neàn trôøi troøn xanh nhö uùp troïn laáy vuøng bieån xanh, moät vaït maây
traéng lôø ñôø troâi laïi, thuyeàn leânh ñeânh treân soùng bieác nhaáp hnoâ, aùnh naéng choùi
chang chieáu haét leân vaùn saïp nhaün laùng, troâng caøng boùng loän hôn caû maët göông.
Tieåu Phi côûi y phuïc, thaùo caû deùp giaøy, hôi noùng cuûa vaùn saïp boác leân, nhö ñoát
chaùy ñoâi chaân traàn, ñoát chaùy caû caûm giaùc ueå oaûi trong loøng, caû ngöôøi chaøng hình
nhö muoán bay boång leân cao.
Chaøng khoâng daèn ñöôïc, caát tieáng goïi to leân:
-Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï, Toáng Ñieàm Nhi ñaâu ? Neáu caùc coâ chöa doïn röôïu
thòt leân, ta seõ nuoát luoân chieác thuyeàn ñaáy !
Nhöng khoâng moät tieáng ñaùp laïi, cuõng tuyeät nhieân khoâng nghe moät tieáng ñoäng
nhoû. Treân thuyeàn, hình nhö khoâng coù laáy moät ngöôøi, Toâ Dung Dung, Lyù Hoàng Tuï
luoân caû coâ beù lieán thoaéng Toáng Ñieàm Nhi ñeàu ñaâu maát.
Nhöng caûm giaùc eâm ñeàm vaø khoan khoaùi trong ngöôøi Tieåu Phi vuït bieán nhanh
choùng. Y nhö moät con chuoät suïc saïo ñaùnh hôi, Tieåu Phi luïc soaùt khoâng coøn soùt moät
goùc naøo treân thuyeàn, thaäm chí trong tuû aùo cho caû ñeán thaïp gaïo chaøng cuõng khoâng
queân tìm qua !
Nhöng tuyeät nhieân, khoâng coù moät daáu veát gì ba naøng ñeå laïi !
Vaäy hoï ñaõ ñi ñaâu ?
Daãu raèng, cuõng coù luùc Lyù Hoàng Tuï leân bôø mua vaøi neùn nhang traàm, hay Toáng
Ñieàm Nhi leân bôø ngoâng ngoáng cho ñôû cuoàng chaân. Nhöng nhaát ñònh laø khoâng bao
giôø coù chuyeän ba ngöôøi cuøng rôøi thuyeàn moät luùc ?
Khoâng leõ hoï laëng leõ boû chaøng maø ñi ?
Ñieàu ñoù laïi caøng voâ lyù ! Vì bao naêm nay, nhöõng ñeâm ngaøy soáng beân nhau, hoï
cuøng Tieåu Phi haàu nhö ñaõ dính lieàn nhau thaønh moät khoái, gaàn nhö laø moät boä phaän
sinh maïng cuûa Tieåu Phi, taát nhieân, khoâng coù moät söï kieän gì coù theå chia lìa nhau
ñöôïc !
Vaäy thì, taïi sao hoï khoâng coù treân thuyeàn ?
Phaûi chaêng hoï ñeàu bò ñoäc thuû cuûa ñòch ?
Tieåu Phi laïi xoàng xoäc tuoát trôû vaøo mui thuyeàn.
Long hổ phong vân - Hồi 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 28 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 28 9 10 227