Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 29

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
304
CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN
NHAÂN GIA PHUÙ QUYÙ
Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn:
-Chæ caàn ngöôi noùi moät caâu, laø ñaàu naøy coù theå bay, noùi gì moät naøng nhö vaäy ?
Caû hai cuøng cöôøi vang, cuøng böôùc ra cöûa.
Ngôø ñaâu, nöõ nhaân nhö sao xeït, töø beân trong lao vuùt ra, naém aùo Hoà Thieát Hoa,
keâu to:
-Ñi nhö vaäy aø ?
Hoà Thieát Hoa giaät mình:
-Taïi haï khoâng thieáu tieàn röôïu maø, coâ nöông ?
Nöõ nhaân traàm gioïng:
-Ta khoâng ñoøi tieàn röôïu, maø ta ta chæ ñoøi ngöôøi !
Tieåu Phi cuøng Hoà Thieát Hoa söõng sôø.
Hoà Thieát Hoa aáp uùng:
-Theá taïi sao … taïi sao töø laâu nay … coâ nöông laïnh nhaït vôùi taïi haï ?
Nöõ nhaân laïnh luøng:
-Ta khoâng quan taâm ñeán ngöôi, chæ vì ta bieát ngöôi thích ta ôû caùi choå ta laïnh nhaït
vôùi ngöôi !
Hoà Thieát Hoa laïi söõng sôø.
Moät luùc laâu, y cöôøi khoå:
-Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi coù nghe chaêng ? Tuyeät ñoái ngöôi khoâng neân cho
baát cöù nöõ nhaân naøo laø ngoác caû ! Keû naøo cho nöõ nhaân ngoác chính laø keû ñoù ngoác !
Nöõ nhaân rôi leä:
-Ta van ngöôi ! Ñöøøng ñi ! Neáu ngöôi baèng loøng ôû laïi, ta chaáp nhaän laáy ngöôi
lieàn!
Nghe tieáng “laáy” Hoà Thieát Hoa giaät maïnh cheùo aùo, nhö giaät noù töø mieäng moät
con hoå, ñoaïn voït mình nhanh ra cöûa.
***
Duø Tieåu Phi coù ñoäng taùc nhanh, duø chaøng giuïc ngöïa phi nöôùc ñaïi, cuõng phí nhieàu
löïc khí môùi ñuoåi theo kòp Hoà Thieát Hoa chaïy ñi nhö chaïy cheát !
Chaøng cöôøi lôùn:
-Ngöôi ñöøng quaù sôï, naøng khoâng theo kòp ñaâu, gì thì khoâng roõ, chöù veà coâng löïc,
quyeát chaúng khi naøo naøng hôn Cao AÙ Nam noåi !
Hoà Thieát Hoa luùc ñoù môùi daùm chaäm chaân, thôû phaøo, cöôøi khoå:
Long hổ phong vân - Hồi 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 29 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 29 9 10 723