Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 3

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
25
CHÖÔNG THÖÙ BA
THIEÂN NHAÁT THAÀN THUÛY
Tieåu Phi chaän lôøi naøng :
-Sôû dó, haén laøm nhö theá, laø ñeå cho thieân haï tin raèng naêm naïn nhaân naøy töï taøn dieät
laãn nhau, ngoaøi hoï ra, khoâng coøn ai khaùc nöõa, vaø hoï cheát roài thì söï vieäc cuõng keát
thuùc vôùi caùi cheát cuûa hoï, duø ñeä töû cuûa hoï coù muoán baùo haän cho sö moân, cuõng khoâng
coøn ñoái töôïng nöõa. Ñaõ khoâng coù ñoái töôïng, thì söï vieäc keát thuùc vónh vieãn.
Lyù Hoàng Tuï thôû ra:
-Keû ñoù nghó nhö theá raát ñuùng, nhöng haén coøn queân, queân raèng tr6en ñôøi naøy vaãn
coøn coù nhöõng ngöôøi chuyeân moân gaùnh vaùc vieäc thieân haï, chuyeân moân bôùi leân
nhöõng caùi gì ñaùng lyù ra phaûi ñeå vuøi laáp muoân ñôøi.
Tieåu Phi cöôøi lôùn :
-Dó nhieân laø keû ñoù khoâng heà töôûng ñeán ! maø coøn nhieàu ngöôøi khaùc cuõng queân
nhö keû ñoù !
Lyù Hoàng Tuï traàm ngaâm moät chuùt :
-Ñieàu ñaùng löu yù laø phaûi bieát keû ñoù laø ai ? Ai cuõng coù theå laø haén, haén coù theå laø
moïi ngöôøi, bôûi haén laø keû voâ danh…Hieän taïi, chuùng ta khoâng naém ñöôïc moät manh
moái naøo, giuùp chuùng ta phaêng laàn ngoïn ñeán goác.
Naøng cao gioïng tieáp:
-Löu huynh ! Löu huynh ñònh tìm moät muõi kim giöõa loøng bieån saâu chaêng ?
Tieåu Phi thaûn nhieân :
-Ñuùng vaäy ! Gnu huynh seõ laøm caùi coâng vieäc taùt bieån caïn, cho muõi kim phoâ baøy
döôùi aùnh döông quang.
Ñoät nhieân, chaøng nhaûy vuùt leân khoâng, cheânh cheânh thaân hình, ñaùp xuoáng maët
bieån.
Lyù Hoàng Tuï keâu to :
-Löu huynh laøm gì theá ?
Tieåu Phi cöôøi lôùn :
-Thöû vaøo loøng bieån moø kim, may ra mình khoûi phí coâng taùt caïn !
Boøm !
Nöôùc bieån baén leân tung toeù, Tieåu Phi ñaõ chìm laëng döôùi bieån saâu.
Lyù Hoàng Tuï daäm chaân:
-Trôøi ! Dung thô ñaønh laáy maét maø nhìn Löu huynh aø ?
Toâ Dung Dung laéc ñaàu:
-Khoâng nhìn cuõng khoâng theå laøm gì khaùc hôn. Treân ñôøi naøy, coøn ai coù theå ngaên
trôû ñöôïc chaøng ta ?
***
Long hổ phong vân - Hồi 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 3 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 3 9 10 539