Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 32

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
334
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI HAI
PHONG QUANG SA MAÏC
Sa maïc !
Cuoái cuøng boïn Tieåu Phi cuõng ñeán sa maïc !
Beân ven sa maïc, coù moät thò traán nhoû, trong thò traán chæ coù moãi moät khaùch saïn,
töïa cöûa khaùch saïn, coù theå nhìn ra vuøng sa maïc bao la traûi taän ñeán chaân trôøi.
Taïi thò traán, chæ coù maáy, noùc nhaø, vì sinh hoaït maø phaûi ôû taïi ñaây, moät nôi chæ coù
gioù, coù naéng, gioù laïi laø gioù caùt, naéng thì luoân luoân thieâu ñoát, veà ñeâm thì khí laïnh
nhö caét da.
Moät thöù raát quyù, quyù hôn vaøng baïc ngoïc ngaø ôû nôi naøy laø moät mieäng gieáng.
Ñeán ñaây tìm vaøng, tìm baïc, tìm chaâu baùu ngoïc ngaø, qua ngheà nghieäp naøo ñoù, qua
sinh hoaït naøo ñoù, tìm moät söï nghieäp, muoán soáng phaûi coù nöôùc, nöôùc caàn hôn luùa,
cho neân baïc vaøng chaâu baùu khoâng quyù baèng nöôùc duø ñeán ñaây tìm söï nghieäp chöù
chaúng phaûi tìm nöôùc.
Nhöng, rôøi khoûi nôi naøy, ly khai vuøng sa maïc, nöôùc phaûi traû laïi ngoâi vò ñoäc toân
cho vaøng, cho baïc, cho chaâu baùu ngoïc ngaø.
Tieàn mua röôïu, Cô Baêng Nhaïn tieác, nhöng mua nöôùc, thì giaù bao nhieâu, haén
cuõng chaúng heà than, trong xe, trong ñoaøn, caùi gì chöùa nöôùc ñöôïc laø haén cho chöùa
ñaày, vaø ñi sa maïc, vaät chöùa nöôùc luoân luoân laøm baèng da deâ, hoaëc baèng thöù da naøo
ñoù thích hôïp.
Coù bao nhieâu ngöïa, haén baùn heát, laáy tieàn mua nöôùc, nöôùc ñöôïc chöùa ñöïng trong
boïc da deâ, chaát leân mình laïc ñaø, ñoà vaät thöôøng duøng cuõng ñöôïc giao cho laïc ñaø,
ñoaïn haén noåi löûa ñoát chieác xe.
Haén khoâng mang xe vaøo sa maïc, haén khoâng baùn xe, bôûi coù ai ôû ñaây mua xe ?
Haén khoâng theå boû, cho neân haén ñoát.
Hoà Thieát Hoa thôû daøi:
-Ta bieát taïi sao ngöôi baùn ngöïa, taïi sao ngöôi ñoát xe !
Cô Baêng Nhaïn thoát:
-Mang ngöïa vaøo sa maïc, khoâng hôn ba ngaøy, chuùng cheát saïch !
Hoà Thieát Hoa hoûi :
-Mang ñi khoâng ñöôïc, thì thaû chuùng cho roài, chuùng laø loaïi thuoäc ñöôøng nhaát ñònh
chuùng seõ trôû veà Lan Chaâu.
Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu:
-Nhaát ñònh chuùng khoâng veà ñeán nôi.
Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï:
-Taïi sao ?
Cô Baêng Nhaïn ñaùp :
Long hổ phong vân - Hồi 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 32 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 32 9 10 959