Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 33

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
344
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BA
CÖÙU NHAÂN, NHAÂN TRAÛ OAÙN
Hoà Thieát Hoa giöông troøn maét nhìn xaùc cheát, söõng sôø moät luùc roài nheách moâi cöôøi
khoå, thoát :
-Thì ra, coù caùi thuaät caûi söûa dung maïo trong vuï naøy ! Vaø keû naøo duøng thuaät ñoù,
chaúng döôùi haïng Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Taïi sa maïc, laïi coù moät ngöôøi bieát duøng
thuaät ñoù, laïi tinh vi, thì thaät khoâng töôûng noåi.
Y thoát, lôøi noùi ñoù höôùng veà Cô Baêng Nhaïn, song khi döùt caâu roài, Cô Baêng Nhaïn
ñaõ ñi xa.
Y nhìn laïi hôn möôøi chieác tuùi da deâ chöùa nöôùc, chieác naøo cuõng bò aùm khí choïc
thuûng, nhöng nöôùc vaãn coøn nguyeân, chaúng maát maùt moät gioït nhoû naøo.
Ñuùng ra cuõng coù moät phaàn naøo maát chöù, bôûi caùc tuùi ñeàu ñaày nöôùc, neáu coù loå
thuûng, haún nöôùc phaûi chaûy ra, baát quaù cho raèng khoâng maát maùt, laø ñeå taùn döông söï
phaûn öùng nhanh nheïn cuûa Cô Baêng Nhaïn thoâi.
Trong khi Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi ñuoåi theo hai gaõ ñoù, Cô Baêng Nhaïn vaø Tieåu
Phieân khieâng caùc tuùi nöôùc xuoáng ñaát, choå naøo luûng, ñöa leân treân, nöôùc khoâng chaûy
ra nöõa.
Hoà Thieát Hoa tænh ngoä, keâu leân:
-Thì ra, chuùng lieàu maïng ñeán ñaây, khoâng phaûi ñeå saùt haïi ngay chuùng ta, maø huûy
dieät soá nöôùc döï tröõ cuûa chuùng ta, ñeå chuùng ta cheát daàn, cheát moøn, chuùng öùc ñoaùn
chuùng ta khoâng soáng quaù naêm ngaøy laø vì chuùng cho raèng phaàn nöôùc tích tröõ ñaõ hao
maát quan troïng !
Cô Baêng Nhaïn khoâng ñaùp, laïi nghieâng tuùi da deâ, ñoå nöôùc ra ñaát.
Hoà Thieát Hoa kinh haõi, keâu lôùn:
-Ngöôi laøm gì theá ?
Cô Baêng Nhaïn vaãn khoâng ñaùp.
Tieåu Phi böôùc ñeán, traàm gioïng thoát:
-AÙm khí coù ñoäc, ñoäc ñaõ vaøo nöôùc roài, nöôùc khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa !
Hoà Thieát Hoa luøi laïi hai böôùc, ngaõ ngoài xuoáng ñaát. Y phaûi coá göôïng môùi ñöùng
leân ñöôïc. Nöôùc khoâng coøn, maïng y khoâng coøn, maïng cuûa taát caû khoâng coøn !
Tieåu Phi tieáp:
-Nhìn thaáy maáy ñaïo haéc quang, ta bieát ngay ñoù laø loaïi chaâm roãng ruoät coù chöùa
ñoäc döôïc, ñoäc thuûy. Ta nhôù ñeán loaïi chaâm “Cöûu Thieân Thaäp Ñòa, Thieân Ma Thaàn
Chaâm” ngaøy tröôùc, ta cho raèng loaïi chaâm naøy lôïi haïi khoâng keùm. Ngöôøi xöa ñaõ
khuaát, tuyeät kyõ cuõng thaát truyeàn. Ngaøy nay, sao laïi coù ngöôøi taïo ñöôïc loaïi aùm khí
tuyeät ñoäc ñoù ? Chính laø söï maø ta khoù töôûng noåi !
Chaøng döøng laïi moät chuùt, ñoaïn tieáp:
Long hổ phong vân - Hồi 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 33 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 33 9 10 564