Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 37

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
385
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BAÛY
QUY TÖ QUOÁC VÖÔNG
Quy Tö Quoác Vöông mæm cöôøi thoát:
-Haén teân laø Coân Di, ngoaøi moät vaøi ñieåm khí löïc, haén chaúng bieát maûy may voõ
coâng. Caùc haï neân nöông tay cho haén !
Nhìn Coân Di, Hoà Thieát Hoa töôûng chöøng gaõ laø con ngöôøi baèng theùp, y baát giaùc
rôïn mình cao gioïng hoûi:
-Vöông gia muoán taïi haï so khí löïc vôùi gaõ ?
Quy Tö Vöông gaät ñaàu.
Roài duøng thoå ngöõ, laõo daën doø Coân Di maáy caâu.
Coân Di nhìn ra Hoà Thieát Hoa, ñieåm moät nuï cöôøi, töø töø böôùc tôùi, deành daøng
hueânh hoang.
Hoà Thieát Hoa thôû daøi, nhìn Tieåu Phi, cöôøi khoå:
-Neáu bieát ñöôïc coù chuyeän nhö theá naøy, thì thaø ñöøng uoáng röôïu cho xong !
Y vöøa thoát döùt caâu, Coân Di ñaõ ñöa hai baøn tay to nhö hai chieác quaït nan boà, hai
baøn tay ñoù höôùng sang Hoà Thieát Hoa.
Ñoã Hoaøn ngoài gaàn ñoù, baät cöôøi khanh khaùch.
Chæ caàn coù ngöôøi gieát ngöôøi laø haén khoaùi traù.
Anh em hoï Ngoâ vaø nhöõng ngöôøi kia cuõng loä veû thích thuù ra maët.
Rieâng Cô Baêng Nhaïn cöù aên, cöù uoáng, khoâng heà ngaãng nhìn. Haén aên raát chaäm,
nhöng mieáng naøo ñaùng mieáng naáy, haén noác ñeàu ñeàu caïn cheùn naøy ñeán cheùn khaùc.
Haén aên uoáng khoâng ngöøng.
Ngöôøi khoång loà Coân Di nhö con chim öng, to lôùn, vôøn vôøn con gaø, töø töø chuïp tay
xuoáng hai ñaàu vai ñoái phöông.
Hoà Thieát Hoa coøn ñöa tay taû caàm cheùn röôïu beân mieäng, y nhaáp nhaùp moät nguïm,
roài laåm baåm:
-Caùc ngöôøi muoán cho taïi haï phaûi mang xaáu ! Ñöôïc roài chöøng naøo coù xaáu haún
hay, baây giôø, phaûi uoáng, uoáng cho ñaùng caùi xaáu môùi ñöôïc !
Coân Di ñaõ haï thaáp hai hai baøn tay ñoù saép söûa aán xuoáng.
Ngöôøi ngoaøi nghó laø hai baøn tay ñoù aán xuoáng roài, thì xöông vai cuûa Hoà Thieát Hoa
phaûi gaõy vuïn, vaø ít nhaát cuõng phaûi ruøn thaáp xuoáng nöûa phaân.
Nhöng …
Moät tieáng bình vaøng leân, tieáp theo ñoù, coù maáy tieáng loaûng xoaûng noái lieàn.
Tieáng bình laø do ngöôøi ngaõ gaây neân, vaø tieáng loaûng xoaûng do nhöõng vaät ñoå vôû
phaùt ra.
Ngöôøi ngaõ khoâng phaûi laø Hoà Thieát Hoa.
Ngöôøi ngaõ chính laø Coân Di.
Long hổ phong vân - Hồi 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 37 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 37 9 10 806