Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 41

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
430
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT
PHONG VAÂN SA MAÏC
Cô Baêng Nhaïn cau maøy:
-Hai laàn löu giaáy laïi, buùt tích nhö nhau! Ñoà ñaûng cuûa Thaïch Quan AÂm quaû thaät
coù traø troän trong ñaùm ngöôøi Quy Tö Vöông, vaäy...
Hoà Thieát Hoa giaät mình:
-Ngöôi töôûng keû naøo ñaùng nghi ngôø nhaát?
Cô Baêng Nhan thôû daøi:
-Ngöôøi naøo cuõng khaû nghi caû! Ngöôøi naøo cuõng coù theå laø ñoà ñaûng cuûa baø aáy caû!
Hoaëc boïn veä só maëc giaùp vaøng, hoaëc caùc baø phi, caùc naøng thieáp, hoaëc chính Quy Tö
Vöông, hoaëc con gaùi laõo ta...
Hoà Thieát Hoa troá maét, nhìn söõng haén moät luùc laâu, sau cuøng cöôøi lôùn:
-Caùc ngöôi ñöøng vì ta maø quan taâm, caùi chöùc vò phoø maõ ñoù, lôïi thì ta nhaän laõnh,
baát lôïi thì thoâi, khoâng laøm phoø maõ cuõng chaúng quan heä gì. Giaû nhö baây giôø, caùc
ngöôi coù muoán ñi, ta saün saøng ñi theo caùc ngöôi maø khoâng heà luyeán tieác maûy may,
keå caû nhöõng voø röôïu! Duø raèng giöõa sa maïc khoâng coù nöôùc uoáng chöù ñöøng noùi laø
röôïu, ta cuõng chaúng maøng!
Tieåu Phi cöôøi nheï:
-Maáy haøng chöõ ñen, treân maûnh giaáy traéng, coù theå laøm chuùng ta sôï haõi maø chaïy
cheát thì quaû thaät chuùng ta cuõng chaúng neân soáng theâm moät phuùt giaây naøo nöõa!
Chuùng ta khoâng coøn caùi thuù laøm ngöôøi nöõa!
Hoà Thieát Hoa saùng maët leân, xoa xoa hai tay, cao gioïng:
-Theá laø nhaát ñònh chuùng ta phaûi chaïm traùn vôùi baø ta!
Tieåu Phi traàm göông maët:
-CHaéc chaén laø baø seõ tìm chuùng mình, nhö vaäy chuùng ta khoâng caàn phaûi khaån
caáp, cöù löu laïi ñaây chôø baø ta, tuyø baø muoán ñeán luùc naøo cuõng ñöôïc, chuùng ta saün
saøng nghinh ñoùn. Ngaøy mai, laø leã thaønh hoân cuûa ngöôi, hai hoâm sau nöõa, chuùng ta
seõ thi haønh keá hoaïch cuûa Quy Tö Vöông, ñem vaøng vaø chaâu ngoïc ñoåi laáy Cöïc laïc
Tinh.
Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng:
-Ngöôi töôûng baø aáy thöïc taâm laøm cuoäc ñoåi chaùc?
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Taát nhieân laø baø khoâng ñoåi roài!
Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi:
Long hổ phong vân - Hồi 41 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 41 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 41 9 10 136