Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 44

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
461
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BOÁN
MÖU THAÂM KEÁ ÑOÄC
Hoà Thieát Hoa cau maøy:
-Naøng laøm theá ñeå laøm gì?
Tieåu Phi giaûi thích:
-Neáu chuùng ta lieân keát vôùi Quy Tö Vöông thì ñöông nhieân trôû thaønh ñoái laäp cuûa
naøng, vaø nhö vaäy laø ñaïi baát lôïi cho naøng. Cho neân naøng laøm theá laø ñeå ly giaùn chuùng
ta vôùi Quy Tö Vöông bieán chuùng ta thaønh cöøu nhaân cuûa Quy Tö Vöông. Naøng bieát
duø ngöôi bieän minh caùch naøo cuõng chaúng ai tin cho ngöôi vaø neáu ngöôi giaän quaù boû
ñi, thì chaéc chaén laø ngöôi phaûi cheát giöõa sa maïc.
Hoà Thieát Hoa laép baép:
-Theá thì... naøng laø... laø...
Tieåu Phi gaèn töøng tieáng:
-Raát coù theå laø Thaïch Quan AÂm.
Hoà Thieát Hoa nghe ñieän laïnh chaïm vaøo mình.
Tieåu Phi tieáp:
-Nghe noùi baø aáy laø con ngöôøi ñeïp nhaát treân theá gian, tuoåi ñaõ cao nhöng nhôø coù bí
thuaät, neân baø aáy giöõ ñöôïc nhan saéc nhö luùc thanh xuaân. Haø huoáng trong ñeâm toái,
maø ngöôi thì say khöôùt, laùm sao phaân bieät ñöôïc giaø vôùi treû!
Hoà Thieát Hoa ñöa tay oâm maët keâu leân:
-Trôøi ôi! Ta laáy phaûi moät baø giaø!
Roài y ngaát xæu.
Hoï ñaõ vaøo leàu, vaø Hoà Thieát Hoa ngaõ ñuùng treân giöôøng, ñeø leân mình Cô Baêng
Nhaïn vaãn coøn nguû say nhö cheát trong chaên.
Cô Baêng Nhaïn khoâng heà thöùc daäy, maëc duø Hoà Thieát Hoa ñeø naëng.
Tieåu Phi bieán saéc.
Chaøng voäi keùo Hoà Thieát Hoa ñöùng leân, roài caû hai nhìn nhau, laïi nhìn chieác
giöôøng.
Boãng Hoà Thieát Hoa giaät maïnh chieác chaên quaêng vaøo moät goùc.
Naøo coù phaûi Cô Baêng Nhaïn naèm ñoù! Cô Baêng Nhaïn di ñaâu?
Keû ñang naèm ñaây, laø moät voõ só cuûa Quy Tö Vöông, haén coøn vaän boä y phuïc môùi
cuûa ñeâm roài, boä y phuïc döï leã.
Hoà Thieát Hoa chuïp haén, leân cao gioïng hoûi:
-Ngöôi noùi mau, taïi sao ngöôi laïi naèm ñaây?
Long hổ phong vân - Hồi 44 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 44 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 44 9 10 144