Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 45

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
473
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI LAÊM
MEÁN TIEÁC CHAÂN TAØI
Nhaát Ñieåm Hoàng quaû laø tay kieám phi phaøm.
Y ñaõ thaáy Cô Baêng Nhaïn söû duïng chieâu Thaäp töï phong moân moät laàn roài, neân y
coá duï haén söû duïng chieâu ñoù moät laàn nöõa. Vaø ñuùng nhö yù cuûa y, Cô Baêng Nhaïn ñaõ
phaùt xuaát chieâu ñoù ngay khi thaáy y chong kieám.
Tieåu Phi heát söùc khaån tröông, song laøm sao chaøng can thieäp ñöôïc? Bôûi kieám
phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng nhanh hôn gioù, chaøng duø coù taøi cao cuõng khoâng laøm
caùch naøo ngaên chaën kòp luùc.
Ngôø ñaâu, thay vì ñaâm thoác leân, Nhaát Ñieåm Hoàng ñaûo kieám thaønh moät voøng troøn
quanh ñoâi buùt. Roài y ñoåi höôùng ñaâm, thay vì ñaâm vaøo yeát haàu thì y laïi ñaâm vaøo
caùnh tay Cô Baêng Nhaïn. Muõi kieám raïch moät ñöôøng daøi, chöøng nhö chæ phôùt qua
thoâi. Roõ raøng laø y ñaõ haï ñöôïc Cô Baêng Nhaïn, song y laïi bieán chieâu.
Taïi sao y buoâng tha Cô baêng Nhaïn?
Tieåu Phi thaáy heát söùc möøng. Maø roài chaøng cuõng kinh haõi voâ cuøng.
Töø bao laâu roài, Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng heà coù thaùi ñoä nhaân ñaïo nhö vaäy. Sao baây
giôø y laïi ñoåi tính?
Chính Cô Baêng Nhaïn cuõng bieát laø mình thaát cô, caàm chaéc caùi cheát roài. Haén heát
söùc kyø quaùi, chaúng bieát taïi sao ñoái phöông boû caùi cô taát thaéng ñeå ñaùnh laïi baèng
chieâu khaùc, maø caùi chieâu sau naøy laïi loä sô hôû raát nhieàu.
Song Cô Baêng Nhaïn coù caàn gì suy nghó laâu hôn, laäp töùc phaân ñoâi phaùn quan buùt
roài baát thình lình ñaâm tôùi.
Ñoâi phaùn quan buùt chaïm vaøo hai huyeät kieân linh treân vai Nhaát Ñieåm Hoàng, y
ngaõ xuoáng, maët ngaång leân.
Ngaõ xuoáng roài, Nhaát Ñieåm Hoàng giöông ñoâi maét traéng nhìn haén laïnh luøng, aùnh
maét khoâng bieåu loä moät yù töù naøo chöùng toû y chòu baïi.
Traùi laïi, aùnh maét ñoù ngôøi leân yù chí cao ngaïo phi thöôøng.
Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi:
-Kieám phaùp cuûa ngöôi, tuy hi höõu trong thieân haï, song duø sao thì caùi chieâu vöøa
roài cuûa ngöôi coøn troáng quaù traûi quaù, voâ luaän laø ai söû duïng chieâu ñoù taát phaûi baïi.
Ngöôi...
Haén queân maát laø vöøa roài haén laáy laøm laï taïi sao ñoái phöông ñang naém caùi cô taát
thaéng laïi boû ñi ñeá ñeán ñoãi phaûi baïi!
Boãng haén bieán saéc.
Long hổ phong vân - Hồi 45 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 45 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 45 9 10 555