Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 47

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
495
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BAÛY
THUYEÀN TREÂN SA MAÏC
Thanh Cöûu Hoaøn Kim Boái Ñao tuy naëng neà, song giaùng xuoáng raát nhanh, maët
baøn bò chaïm, ñöùt laøm hai phaàn.
Ñao nhaém ngöôøi, ngöôøi khoâng vieäc gì, maët baøn voâ toäi laïi höùng laáy tai vaï.
Chaúng ai bieát taïi sao ngöôøi aùo ñen laïi traùnh khoûi nhaùt ñao nhö trôøi giaùng.
Boïn ñaïi haùn ñöùng beân ngoaøi, quan chieán, ñang vui möùng ñoù, boãng söõng sôø, cuøng
ñöa maét nhìn nhau, roài baát thình lình baät cöôøi.
Laõo Nghieâm cöôøi to hôn heát, döùt traøng cöôøi, laõo cao gioïng thoát:
-Chaúng coù gì laï caû! Nhò ca chuùng ta nöông tay, tröôùc heát laø cheùm baøn, ñeå caûnh
caùo tieåu töû, laøm cho haén khieáp vía maø nhaûy ñi, neáu haén coøn ngoan coá chaúng chòu
chaïy troán, thì nhaùt ñao thöù hai seõ hoûi toäi haén. Nhö vaäy, haén cheát cuõng chaúng oaùn
traùch ñöôïc ai.
Moïi ngöôøi reo leân phuï hoaï:
-Phaûi ñoù! Ngöôi luaän ñuùng quaù. Ñao haï löu tình, chöù neáu khoâng thì haén duø coù ba
ñaàu saùu tay cuõng vò taát traùnh ñöôïc.
Nhöng ñaïi haén raâu quaên laïi xuaát haït to baèng haït ñaäu, haén töï hoûi nhaùt ñao ñöôïc
phaùt xuaát raát chuaån, theá maø ñoái phöông vaãn traùnh ñöôïc nhö thöôøng. Vaø ñoái phöông
traùnh caùch naøo, haén cuõng chaúng hieåu noåi.
Tröôùc söï coå vuõ cuûa ñaùm thuû haï kia, ñaïi haùn khoâng theå chaàn chôø nöõa, haén laáy laïi
bình tónh, cöôøi leân khanh khaùch thoát:
-Caùc anh em xem ñaây naøy, qua nhaùt ñao thöù hai cuûa ta, ñaàu haén seõ lìa khoûi coå.
Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng:
-Ñao phaùp cuûa ngöôi duøng ñeå chaët baøo, cheû gheá, ñaün cuûi, ñoán caây thì ñöôïc, chöù
muoán gieát ngöôøi... thì coøn laâu ngöôi môùi toaïi nguyeän noåi. Maø coù leõ caùi vieäc gieát
ngöôøi chæ laø moät giaác moäng daøi suoát ñôøi ngöôi.
Ñaïi haùn raâu quaên ñoû maët, theïn quaù thaønh giaän quaùt:
-Chöù ñao phaùp nhö theá naøo môùi gieát ñöôïc ngöôøi? Coøn ngöôi?
Ngöôøi aùo ñen nheï nhaøng vuoát voû kieám, ñieàm nhieân ñaùp:
-Ñao phaùp saùt nhaân, ít ra cuõng phaûi nhö theá naøy!
Ñoäng taùc cuûa y nhanh quaù, boïn ñaïi haùn khoâng theå naøo nhaän ñònh kòp töøng caùi
nhích tay, baát quaù hoï mô hoà caûm thaáy thanh tröôøng kieám tuoät voû, roài aùnh theùp chôùp
leân, y baét ñaàu cöû ñoäng khi y baét ñaàu thoát, caâu noùi vöøa döùt laø ñoäng taùc ñoù cuõng vöøa
troøn.
Long hổ phong vân - Hồi 47 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 47 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 47 9 10 486