Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 53

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
557
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI BA
COÁT CAÙCH TRÔØI SANH
Naøng aùo vaøng laïi hoûi :
-Ngöôi coù bieát laø hoa gì chaêng ?
Tieåu Phi laéc ñaàu:
-Bình sanh taïi haï chöa töøng thaáy !
Naøng aùo vaøng ñaéc yù :
-Cho ngöôi bieát, hoa laø Anh Phieâu Hoa, coû laø Ñaïi Ma Thaûo, sö phoù ta mang töø
Thieân Truùc veà, nôi naøo noùng nhö thieâu ñoát môùi sanh tröôûng ñöôïc.
Tieåu Phi giaät mình keâu leân:
-Anh Phieâu ? Ñaïi Ma ? Kyø quaùi ! Caùi teân raát laï !
Naøng aùo vaøng tieáp:
-Ngöôi truùng phaûi meâ döôïc do Anh Phieâu Hoa vaø Ñaïi Ma thaûo phoái luyeän.
Truùng loaïi meâ döôïc ñoù quaù ñoä, coù theå phaùt ñieân, nhöng noù cuõng coù coâng hieäu laøm
cho con ngöôøi khoan khoaùi nheï nhaøng nhö phieâu phöôûng leân tieân !
Tieåu Phi giaû vôø kinh haõi:
-Ngöûi nhieàu quaù laïi phaùt ñieân ?
Naøng aùo vaøng cao haõnh :
-Chaúng nhöõng ñieân, maø maét laïi coøn thaáy nhieàu aûo aûnh, thaønh con ngöôøi maát haún
tröïc giaùc !
Naøng aùo xanh thaáy Tieåu Phi chæ chuù yù ñeán coâ baïn naøng, boû rôi naøng, töôûng
chöøng phaùt ñieân leân ñöôïc, voäi hôùt lôøi coâ baïn:
-Truùng phaûi meâ döôïc ñoù, taâm thaàn roái loaïn nhöng caùc ngöôi laïi thaáy haêng say,
muoán tìm moät ngöôøi khoâng coøn laø ngöôøi nöõa maø ñaùnh nhau, ñaùnh ñeán khi naøo
khoâng coøn cöû ñoäng noåi nöõa môùi thoâi.
Naøng cöôøi cöôøi döùt laïi tieáp:
-Con ngöôøi khoâng coøn laø ngöôøi nöõa, maát caû tri giaùc roài, khoâng ai ñaùnh ngaõ, maø
caùc ngöôi laïi bò meâ döôïc haønh haï, laïi caøng khoù ñaùnh ngaõ con ngöôøi ñoù, cuoái cuøng
roài caùc ngöôi phaûi ngaõ. Cho neân, duø laø ñeä nhaát cao thuû, maø truùng phaûi meâ döôïc ñoù,
chæ duy trì ñöôïc moät luùc, khoâng ñaùnh nhau vôùi ai, cuõng phaûi ngaõ ! Töï nhieân maø
ngaõ.
Naøng aùo vaøng laïi chaän:
-Meâ döôïc ñoù, duøng quaù ñoä laø hö haïi, duøng vöøa phaûi laø ngöôi trôû thaønh moät keû baát
khaû baïi, choã lôïi vaø choã haïi cuûa meâ döôïc ñoù laø vaäy, cho neân bieát duøng noù laø khoûi
Long hổ phong vân - Hồi 53 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 53 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 53 9 10 903