Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 56

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
590
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI SAÙU
CHIM HOÏA MI
Lieãu Yeân Phi coù caûm töôûng laø mình vöøa bò taùt tay vaøo maët.
Töøng thôù thòt nôi maët giaät maïnh, roài moà hoâi ñaàu moà hoâi traùn ñoå ra thaønh gioït lôùn,
rôi xuoáng ñoàm ñoäp.
Tyø Baø coâng chuùa ñieàm nhieân:
-Nam töû haùn ! Ñaïi tröôïng phu ! Moät kieáp soáng heøn, duø taøi ñeán ñaâu, khoâng saùnh
noåi moät caùi cheát gaáp trong vinh haïnh !
Naøng nhìn thaúng vaøo maét Lieãu Yeân Phi hoûi:
-Ñuùng vaäy chaêng ?
Lieãu Yeân Phi daäm chaân rung gioïng:
-Lieãu Yeân Phi naøo sôï moät caùi cheát ? Nhöng cheát laøm sao cho ñaùng giaù, chöù ñem
sanh maïng huûy boû moät caùch voâ lyù, thì …
Tyø Baø coâng chuùa chaän lôøi:
-Nghóa laø, ngöôi töï löôïng chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa Thaïch Quan AÂm ?
Lieãu Yeân Phi khoâng ñaùp thaúng vaøo caâu hoûi:
-Ngöôøi trong thieân haï, thöû hoûi coù maáy tay khaû dó ñoái phoù noåi vôùi baø ta ?
Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi:
-Chæ caàn ngöôi ñöa ñöôøng cho boïn ta gaëp Thaïch Quan AÂm, chuùng ta khoâng tieác
gì maïng soáng thöøa thaûi naøy, laøm caùi vieäc höõu ích cho ngöôi ! Nhöng … ngöôi khoâng
daùm, thì ta coøn noùi chi hôn !
Lieãu Yeân Phi bieán saéc maët töø xanh ra traéng, töø traéng trôû veà xanh, boãng y nghieán
raêng, roài y chaïy ñeán tröôùc maët Hoaøng Phuû Cao, naém tay haén quyø xuoáng.
Y khoùc.
Y laáy ngoùn tay veû maõi, trong loøng baøn tay Hoaøng Phuû Cao.
Hoaøng Phuû Cao soâi giaän, co chaân ñaù vaøo mình y.
Lieãu Yeân Phi laïi leát vaøo, roài khoùc, khoùc ngaát.
Moät luùc laâu, Lieãu Yeân Phi ñöùng leân, rung rung gioïng hoûi:
-Hai vò muoán ñi vôùi anh em taïi haï tìm Thaïch Quan AÂm ?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Muoán laém chöù !
Lieãu Yeân Phi laïi hoûi:
-Duø bieát raèng coù ñi maø khoâng coù veà ?
Hoà Thieát Hoa lôùn tieáng:
-Chaúng leõ taïi haï sôï cheát tham soáng ?
Long hổ phong vân - Hồi 56 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 56 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 56 9 10 193