Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 62

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
555
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI HAI
HOÀNG PHAÁN COÂ LAÂU
Töïa mình vaøo thaønh gheá, baø thôû daøi, roài laåm nhaåm :
-Ta moûi meät laém roài! Hieän taïi ta caûm thaáy quaù moûi meät laém roài! Ngöôi coù bieát
chaêng, ngaøy hoâm nay, ta ñaõ laøm ñöôïc bao nhieâu vieäc ?
Ai ? Ngöôøi ñoái thoaïi vôùi baø laø ai ?
Ngöôøi trong maûnh göông kia chaêng ? Baø ñoái thoaïi vôùi caùi boùng cuûa baø ?
Baø ñaõ maát lyù trí roài chaêng ? Hay baø möôïn caùi boùng ñeå töï than cuoäc ñôøi baø quaù
ñaày soùng gioù, ñaày ñeán ñoä chính baø phaûi nhaän baø cuõng bò cuoán troâi nhö bao nhieâu
ngöôøi bò cuoán troâi theo soùng gioù maø baø ñaõ taïo ?
Baø than baø uû ruõ, nhöng ñoù laø caùi taâm töôûng cuûa baø, chöù beân ngoaøi cuûa baø vaãn
töôi nhuaän nhö thöôøng.
Bôûi, boùng ngöôøi trong göông vaãn coøn bieåu hieän veû yeâu ñôøi toät ñoä.
Veû yeâu ñôøi cuûa moät thieáu nöõ maø xuaân tình ñang chôùm ñoäng, hay cuûa moät thieáu
phuï ñang ñoä hoài xuaân.
Caùi boùng trong göông nhö vöøa khuyeán khích maø cuõng vöøa thaùch cöù baø, thöïc ra
thì chính baø ñang nhìn baø qua moät maûnh göông.
Boùng ñoù coù veû traùch baø :
-Ta bieát, ngöôi ñaõ laøm trong ngaøy nay raát nhieàu vieäc, song cuõng coù moät vaøi vieäc
hôi quaù ñaùng!
Thaïch quan AÂm mæm cöôøi vôùi boùng, boùng ñöông nhieân phaûi cöôøi, cöôøi phuï hoaï
vôùi baø.
Baø laåm nhaåm tieáp :
-Caùi laõo Quy tö Vöông ñoù, khoâng ñeán noãi quaù hoà ñoà nhö ta töôûng töôïng. Tuy
nhieân ta vaãn gieát laõo, vaø ta cuõng gieát luoân naøng con gaùi xinh ñeïp cuûa laõo. Chaát ñoäc
trong röôïu coù leõ giôø ñaây ñang phaùt taùc leân vaø baét ñaàu haønh haï chuùng!
Baø döøng laïi moät chuùt roài tieáp :
-Coøn nhö caùi boïn Hoà thieát Hoa vaø Cô baêng Nhaïn, ta chöa coù yù ñònh gieát chuùng
cheát sôùm. Ngôø ñaâu chuùng noåi maùu anh huøng, khaúng khaùi uoáng cheùn röôïu ñaàu tieân!
Thaät ta khoâng coøn laøm sao ñöôïc! AÂu cuõng laø caùi soá cuûa moãi ngöôøi! Con ngöôøi khi
caùi soá leân tieáng roài, chaúng traùnh laøm sao ñöôïc!
Baø döøng laïi roài thôû daøi moät luùc, ñoaïn tieáp :
-Ta bieát maãu ngöôøi cuûa Hoà thieát Hoa thaø cheát chöù chaúng heà ñeå cho baát kyø ai vuõ
nhuïc, thaø cheát chöù chaúng chòu khuaát phuïc tröôùc baát kyø ai. Tuy nhieân haén ñaùng ngôïi
Long hổ phong vân - Hồi 62 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 62 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 62 9 10 404