Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 71

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
649
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI MOÁT
PHAÛI CHIEÁM TIEÂN CÔ
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Ngöôi coù lyù ! Song, hoï vöøa veà ñeán khaùch saïn, chöa vaøo phoøng ñaõ gieát thích
khaùch tröôùc. Trong khaùch saïn nôi naøo cuõng coù ñeøn saùng roõ, tröø gian phoøng ta, toái
ñen. Neáu hoï khoâng bieát tröôùc laø coù thích khaùch trong phoøng ta, thì laøm gì hoï thaáy
coù boùng ngöôøi maø phoùng aùm khí ?
Hoà Thieát Hoa cau maøy:
-Neáu thích laø ngöôøi do hoï thueâ, taïi sao hoï laïi gieát ?
Tieåu Phi ñieàm nhieân:
-Gieát ñeå dieät khaåu !
Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät chuùt:
-Nhöng ngöôøi duï daãn ta ñuoåi theo laïi laø Hoïa My Ñieåu, chaúng leõ Hoïa My Ñieåu
cuõng ñoàng möu vôùi hoï ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Chaéc ngöôi cuõng hieåu laø moät ngöôøi naøo ñoù, ñoåi teân, giaû daïng laøm Hoïa My
Ñieåu!
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Ñieàu ñoù thì ta hieåu !
Tieåu Phi hoûi:
-Do ñaâu maø ngöôi bieát ñöôïc ñieàu ñoù ?
Hoà Thieát Hoa söõng sôø moät luùc:
-Tuy Hoïa My Ñieåu haønh ñoäng nguïy dò nhöng ñoái vôùi chuùng ta khoâng coù aùc yù.
Cho neân ta nghó khoâng khi naøo Hoïa My Ñieåu chòu hôïp taùc vôùi boïn Lyù Ngoïc Haøm,
vì ngöôi cho raèng Lieãu Voâ My coù yù haïi ngöôi kia maø !
Tieåu Phi cöôøi nheï:
-Taïi sao laïi khoâng theû hôïp taùc ? Ta ñaõ noùi : Hoïa My Ñieåu laøm theá laø muoán ta
ñaùp ôn y. Y coá yù thi ôn, ñeå mong ta ñaùp ôn thoâi !
Hoà Thieát Hoa troá maét :
-Ngöôi noùi gì khoù hieåu theá ? Ñaõ muoán haïi ngöôi, roài laïi muoán ngöôi baùo ñaùp ?
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Ngöôi gaëp Hoïa My Ñieåu, song ngöôi khoâng haï thuû saùt haïi y, phaûi vaäy chaêng ?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Ta khoâng theå gieát y !
Tieåu Phi tieáp:
Long hổ phong vân - Hồi 71 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 71 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 71 9 10 704