Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 75

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
694
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI LAÊM
TAÏ ÔN MÖÔÏN KIEÁM
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Lyù huynh khieâm nhöôïng thaùi quaù !
Hoà Thieát Hoa tieáp noái:
-Trong phaùi Voõ Ñöông, ít nhaát cuõng coù naêm ngöôøi coù coâng löïc ñaùng keå !
Lyù Ngoïc Haøm hoûi:
-Hoà huynh muoán noùi ñeán vò chöôûng giaùo vaø boán vò ñaïi hoä phaùp cuûa phaùi Vuõ
Ñöông ?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Ñuùng vaäy !
Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï:
-Duø naêm ngöôøi ñoù tham gia kieám traän Baùt Quaùi, vaãn coøn thieáu ba vò. Thieáu moät,
ñaõ laø moät yeáu toá roài, haø huoáng thieáu ba ? Tìm ba ngöôøi khaùc, mieãn cöôõng sung vaøo
choã thieáu, thì kieám traän ñöông nhieân phaûi loûng leûo !
Hoà Thieát Hoa thôû daøi:
-Thaät vaäy ! Muoán coù moät kieám traän hoaøn toaøn nghó khoù quaù chöøng !
Lyù Ngoïc Haøm tieáp:
-Cho neân, kieám traän duø lôïi haïi, vaãn coù sô hôû nhö thöôøng, vaø cao thuû chaân chaùnh
phaù vôõ laø söï dó nhieân !
Roài haén cöôøi nheï, tieáp luoân:
-Ha huoáng boán vò ñaïi phaùp chaéc gì coù coâng löïc ngang nhau ? Vaø vò taát hoï ñeàu laø
cao thuû ?
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Ñieàu ñaùng chuù yù laø nhöõng cao thuû tuyeät ñænh chaân chaùnh chaúng heà tham gia baát
cöù kieám traän naøo. Hoï chæ baèng vaøo thöïc taøi, ñôn löïc, maø giao ñaáu, chaúng bao giôø hoï
chaáp nhaän ñaáu phaùp lieân thuû !
Lyù Ngoïc Haøm voã tay:
-Ñuùng nhö Löu Höông huynh noùi ! Töø ngaøy phaùi Vuõ Ñöông ñöôïc ngaøy saùng laäp
ñeán nay, khoâng heà coù moät vò chöôûng giaùo c3a ñôøi naøo tham gia kieám traän !
Haén döøng laïi moät chuùt, ñoaïn laän luaän :
-Moät kieám phaùp höõu danh nhö Vuõ Ñöông coøn khoâng theå coù ñuû ngöôøi phoái hôïp ñeå
thaønh laäp moät kieám traän, noùi chi ñeán caùc phaùi khaùc ?
Hoà Thieát Hoa cao gioïng:
Long hổ phong vân - Hồi 75 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 75 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 75 9 10 520