Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 84

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
790
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BOÁN
CHIEÁC MAËT NAÏ DA NGÖÔØI
Chaøng lo ngaïi, bôûi chaøng bieát töï löôïng söùc mình, söùc ngöôøi.
Voõ coâng cuûa Thaïch Quan AÂm, chaøng thöû so taøi roài, ñuùng laø cao thaâm, sieâu vieät.
Thaïch Quan AÂm laïi sôï Thuyû Maãu AÂm Cô. Nhö vaäy, voõ coâng cuûa Thuyû Maãu AÂm
Cô phaûi cao sieâu voâ töôûng.
Huoáng chi, Thaàn Thuyû Cung laø moät ñòa phöông thaàn bí, moät nôi thaàn bí haún phaûi
coù nhöõng nguy hieåm khoân löôøng chôø ñôïi ngöôøi ñoät nhaäp.
Chaøng lo ngaïi trong khi moïi ngöôøi döûng döng, hoï caáu tình nhau, ve vuoát nhau,
hôn laø ñaët vaán ñeà thaùm hieåm.
Chaúng phaûi hoï voâ taâm ñoái vôùi an nguy cuûa chaøng, chaúng qua hoï quaù tin töôûng
nôi taøi vaø trí cuûa chaøng.
Boãng Hoà Thieát Hoa hoûi:
-Caùi laõo giaø cuøng ñeán, Laêng Phi Caùc, Tieâu Thaïch, Thieát Sôn ñaïo tröôûng, Hoaøng
Loã Tröï caùc vò tieàn boái ñoù laø ai?
Lyù Hoàng Tuï hoûi laïi:
-Ngöôi muoán noùi ñeán laõo nhaân khoâng cöôøi khoâng noùi?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Chính laõo!
Lyù Hoàng Tuï tieáp:
-Troâng thaáy laõo, ta heát söùc kyø quaùi, muoán hoûi lai lòch laõo, chöa kòp hoûi, laõo laïi boû
ñi.
Toâ Dung Dung cöôøi nheï:
-Caùc vò ñoù sao maø ñi gaáp theá? Chöøng nhö ai ai cuõng sôï mình hoûi lai lòch laõo giaø
aáy!
Lyù Hoàng Tuï quay qua Lyù Ngoïc Haøm:
-Chuùng toâi khoâng bieát ñaõ ñaønh, chaúng leõ Lyù coâng töû cuõng khoâng bieát luoân?
Lyù Ngoïc Haøm laéc ñaàu:
-Ñuùng vaäy. Taïi haï cuõng nhö caùc vò, chaúng bieát gì veà vò tieàn boái ñoù. Chính Hoaøng
laõo tieàn boái môøi ñeán cho ñuû soá ngöôøi thuû traän. Hoaøng laõo tieàn boái baûo raèng vò cao
nhaân ñoù, kieám thuaät raát cao, nhöng khoâng tieát loä danh hieäu.
Lyù Hoàng Tuï cau maøy:
-Taïi sao Hoaøng laõo hieäp khoâng giôùi thieäu?
Lyù Ngoïc Haøm ñaùp:
Long hổ phong vân - Hồi 84 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 84 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 84 9 10 145