Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 97

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân & NHT http://hello.to/kimdung
929
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI BAÛY
THIEÁT HUYEÁT TRUYEÀN KYØ
Tieåu Phi chôùp maét, öôùm moät caâu :
-Coøn ngöôøi aùo lam ?
Nhaát Ñieåm Hoàng traàm ngaâm moät luùc :
-Trong con maét cuûa y, kieám thuaät cuûa ngöôøi aùo lam chæ laø moät caây kim theâu!
Tieåu Phi kinh dò :
-Caây kim theâu ?
Nhaát Ñieåm Hoàng gaät ñaàu :
-Caây kim theâu, chæ duøng ñeå theâu thoâi, ngoaøi ra chaúng duøng ñöôïc vaøo vieäc gì
khaùc! Duøng vaøo vieäc khaùc, chaúng haïn vaø may, taát phaûi gaãy!
Tieåu Phi cau maøy :
-Ngöôi giaûi thích raønh hôn ta nghe!
Nhaát Ñieåm Hoàng traàm gioïng :
-Kieám phaùp cuûa ngöôøi aùo lam, xem thì ñeïp maét chöù khoâng thöïc duïng!
Tieåu Phi nhôù ñeán kieám phaùp cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, coù cay, coù ñoäc, ñuùng laø thöøa
höõu hieäu, baùt giaùc nheách nuï cöôøi khoå, thoát :
-Ñuùng vaäy, kieám phaùp ngoaïn muïc vò taát gieát ngöôøi ñöôïc! Kieám phaùp gieát ngöôøi,
vò taát ñaõ ngoaïn muïc! Caùi ñaïo lyù ñoù raát ñuùng.
Nhaát Ñieåm Hoàng thôû daøi :
-Haún nhö vaäy!
Tieåu Phi taët löôõi :
-Raát tieác ta khoâng coù cô hoäi gaëp y! Khoâng gaëp ñöôïc y, laø moät ñieàu ñaùng haän!
Nhaát Ñieåm Hoàng mô maøng moät chuùt, ñoaïn laåm nhaåm :
-Ngöôi khoâng neân gaëp y laø hôn!
Tieåu Phi mæm cöôøi, chuyeån sang caâu chuyeän khaùc :
-Hoâm nay, hoï ñeán maáy ngöôøi ?
Khuùc voâ Dung ñaùp thay Nhaát Ñieåm Hoàng :
-Saùu ngöôøi :
Naøng nghieán raêng, roài caén moâi, tieáp :
-Ñaùng leõ phaûi taùm ngöôøi. Nhöng, ngoaøi thaønh Teá Nam boïn toâi ñaõ gieát heát moät
ngöôøi, coøn moät ngöôøi chaúng roõ taïi sao, boû ñi ñaâu maát ?
Tieåu Phi cau maøy :
-Hoï gaëp caùc vò ngoaøi thaønh Teá Nam ?
Long hổ phong vân - Hồi 97 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 97 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 97 9 10 300