Ktl-icon-tai-lieu

Lục Mạch thần kiếm 142

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung
Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI HAI
MAÁT ÑAÙ LÖÛA QUAÀN HUØNG HOÄI HOÏP
Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn thÊy c¶nh ngé kú l¹ ® mÊy lÇn g¹n hái chñ
nh©n, nhöng ®èi phö¬ng vÉn tr¶ lêi theo mét ®iÖu, nãi lµ "Ho¹ sö chöa hoµn toµn. Nay
®öîc §oµn Dù bæ tóc cho, hä ch©n thµnh c¶m kÝch v« cïng!"
§oµn Dù cïng Chung Linh hy cßn tÝnh trÎ, lÊy thÕ lµm thÝch vµ chØ mong nh÷ng
bøc vÏ khiÕm khuyÕt hay ch÷ viÕt sai trËt thËt nhiÒu.
Vö¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù h¶ hª nµng còng vui lßng.
Méc UyÓn Thanh vèn ngöêi ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ gì, dï ®èi phö¬ng cã lßng
tèt hay cã ý nham hiÓm, nµng ®Òu ch¼ng bËn t©m suy nghÜ.
ChØ cã Ba Thiªn Th¹ch vµ Chu §an ThÇn cµng ngµy cµng thªm nçi lo ©u. Hai g
thÊy ®èi phö¬ng bè trÝ cùc kú chu ®¸o nhö vËy, tÊt nhiªn bªn trong hä cã möu ®å
träng ®¹i, nhöng kh«ng tµi nµo dß xÐt ®öîc manh mèi.
Ba, Chu hai g mçi khi gÆp ®èi phö¬ng ©n cÇn kho¶n ®i l¹i cµng gia t©m quan s¸t,
®Ó ý tõng ly tõng tý, phßng ngõa trong röîu thÞt cã chÊt ®éc.
Ta nªn biÕt r»ng cã nhiÒu chÊt ®éc mn tÝnh khã lßng ph¸t gi¸c ra ®öîc ngay. Cã
khi ¨n ph¶i ®Õn möêi mÊy lÇn chÊt ®éc míi lªn c¬n.
Ba Thiªn Th¹ch lµ ngöêi hiÓu biÕt réng. Dï ®èi phö¬ng cã muèn h¹ ®éc thñ còng
khã lßng che m¾t ®öîc g. Thuû chung g thÊy c¬m röîu vÉn kh«ng cã gì kh¸c l¹ vµ
bao giê chñ nh©n còng uèng tröíc, ¨n tröíc, ®Ó tá ra kh«ng cã gì ¸m muéi.
§öêng xa h¸ ph¶i mét ngµy mµ tíi? Cµng ®i mi cµng xuèng dÇn phÝa Nam. Tuy
vµo tiÕt thöîng tuÇn th¸ng möêi, trêi vÉn chöa rÐt l¹nh. Nh÷ng chèn th©m s¬n c©y cèi
vÉn ©m u, cá rËm vÉn xanh ^^^. §em c¶nh miÒn Nam so víi T©y H¹ thiÖt kh¸c nhau
xa.
Mét h«m trêi ® xÕ chiÒu, ®oµn ngöêi ®Õn gÇn mét biÓn cá. Mäi ngöêi liÕc m¾t
tr«ng cá néi xanh rì mét vïng bao la b¸t ng¸t, kh«ng biÕt ®©u lµ cïng tËn. Ai nÊy ®Òu
b¨n kho¨n chöa biÕt tìm vµo ®©u ngñ ®ªm.
Chu §an ThÇn nãi:
-Trong biÓn cá nµy cã nhiÒu muçi ®éc, l¹i nhiÒu chöíng khÝ. HiÖn nay mïa quÕ
hoa chöíng chöa qua, mµ mïa Phï dung chöíng ® b¾t ®Çu. Gi÷a lóc hai thø chöíng
khÝ pha trén víi nhau, chÊt ®éc l¹i cµng mnh liÖt. NÕu kh«ng tìm ®öîc n¬i ngñ trä
thì ph¶i lªn n»m trªn cµnh cao míi ®öîc. Trªn cao chöíng khÝ kh«ng tíi n¬i vµ muçi
m¾t còng Ýt.
Lóc Êy ®oµn ngöêi quay sang mÐ t¶ mµ ®i tiÕn vµo mét khu rõng.
Lục Mạch thần kiếm 142 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục Mạch thần kiếm 142 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục Mạch thần kiếm 142 9 10 599