Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 100

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m
û diÖu thñ, BÊt Phµm mÊtt
§óng lý ra khi V¬ng Ngäc YÕn nghe ngêi ta b¶o m×nh biÕt c¸ch ph¸ gi¶i kiÕm
ph¸p, nµng liÒn lËp tøc phñ nhËn míi ph¶i. NÕu kh«ng th× ngêi ta cho lµ nµng biÕt thÕ ph¸
thËt.
Thùc ra V¬ng Ngäc YÕn lóc nµo còng ®Ó t©m vµo Mé Dung Phôc. ThÊy chµng cã vÎ
thÉn thê, nµng tù hái:
- T¹i sao biÓu ca ta l¹i lé vÎ buån phiÒn? Ph¶i ch¨ng lµ chµng bùc m×nh v× ta? Ta ®·
®¾c téi víi chµng ë chç nµo? Hay lµ... hay lµ vÞ tiÓu s phô kia ®· vÏ ch©n dung ta cÊt dÊu
trong m×nh mµ chµng lÊy lµm tøc giËn?
Tr¸c BÊt Phµm thÊy V¬ng Ngäc YÕn kh«ng nãi g× th× lßng c¨m tøc lªn ®Õn cùc
®iÓm. §ét nhiªn l·o ®Ó m¾t ®Õn bøc ho¹ th× nghÜ ngay:
- Th»ng lái nµy vÏ ch©n dung con ranh kia cÊt dÊu trong ngêi th× dÜ nhiªn g· cã t×nh
ý tha thiÕt víi thÞ. NÕu ta muèn b¾t g· thæ lé di ng«n cña §ång Mç th× ph¶i tóm lÊy con
nh·i kia ®Ó lµm gi¸.
L·o lÊy lµm ®¾c kÕ, cêi ha h¶ nãi:
- TiÓu huynh ®Ö! T©m sù cña tiÓu huynh ®Ö l·o phu ®· biÕt c¶ råi. Ha ha! Trai tµi g¸i
s¾c, khu«n thiªng còng khÐo lõa läc rÊt xøng ®«i! Nhng cã ngêi ë gi÷a thäc gËy b¸nh
xe, tiÓu huynh ®Ö muèn xøng t©m võa ý kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! Th«i b©y giê l·o phu
nhÊt quyÕt ®øng ra chñ tr¬ng h¶o sù ®Ó c« n¬ng ®©y hoµ duyªn ®«i løa cïng tiÓu huynh
®Ö, lËp tøc b¸i thiªn ®Þa råi ®ªm nay ®éng phßng ngay t¹i cung Linh Thøu nµy. TiÓu huynh
®Ö tÝnh sao?
Tr¸c BÊt Phµm võa nãi võa cêi h× h×, tay l·o trá V¬ng Ngäc YÕn.
H Tróc thÑn ®á mÆt lªn véi nãi:
- Kh«ng kh«ng! Tiªn sinh hiÓu lÇm råi!
Tr¸c BÊt Phµm nãi:
- Trai lín th× lÊy vî, g¸i lín ph¶i g¶ chång. §ã lµ thêng t×nh, can chi tiÓu huynh ®Ö
ph¶i hæ thÑn?
Nguyªn tõ khi ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm bÞ §ång Mç giÕt s¹ch, Tr¸c BÊt Phµm trèn
tho¸t ®îc lªn nói Trêng B¹ch lµ mét n¬i s¬n d· nói th¼m hoang vu l¹i cùc kú hµn l¹nh.
L·o khæ t©m nghiªn cøu kiÕm ph¸p, cã mét h«m l·o kh¸m ph¸ ra mét th¹ch ®éng vµ lÊy
®îc bé kiÕm kinh cña V« Lîng l·o nh©n ®Ó l¹i. L·o luyÖn tËp ba m¬i n¨m míi thµnh
tùu ®îc kiÕm thuËt ghª gím nµy vµ tù tin vâ c«ng m×nh thiªn h¹ v« ®Þch. Phen nµy l·o
xuèng nói qua tØnh Hµ B¾c ®· giÕt lu«n mÊy tay cao thñ lõng lÉy tiÕng t¨m, l·o liÒn nÈy ra
mèi cuång väng lµm b¸ chñ vâ l©m. L·o tëng r»ng tay kiÕm cña l·o ngµy nay sÏ b¾t hÕt
th¶y quÇn hïng ph¶i chÞu ^^^ mét bÒ, kh«ng ai d¸m tr¸i lÖnh.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 100 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 100 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 100 9 10 369