Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 102

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW, KII http://www.vietkiem.com webmaster@vietkiem.com
1
Håi thø mét tr¨m linh hai
Díi th¹ch ®éng H Tróc luyÖn kú c«ng
TiÖc rîu h«m nay ®· giôc lßng §oµn Dù nhí tíi Tiªu Phong cïng m×nh uèng rîu
thi t¹i ngoµi thµnh V« TÝch. H«m Êy §oµn Dù dïng néi c«ng vËn chuyÓn theo thñ ph¸p
"Lôc m¹ch thÇn kiÕm" dån rîu tiÕt ra ®Çu ngãn tay ót nªn chµng kh«ng biÕt say. B÷a nay
chµng uèng mét c¸ch thùc sù nªn ®· say khít. Chµng nãi:
- Nh©n huynh! TiÓu ®Ö cã mét vÞ huynh trëng kÕt nghÜa kim lan hä KiÒu tªn Phong.
KiÒu ®¹i ca cña tiÓu ®Ö thËt lµ mét tay ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt. VÒ vâ c«ng còng nh
töu lîng nh y thËt trªn ®êi cã mét kh«ng hai. NÕu nh©n huynh gÆp y tÊt còng ®em lßng
¸i mé ngay. §¸ng tiÕc lµ hiÖn giê y kh«ng cã ë ®©y, ba ta kÕt nghÜa ®Ö huynh th× thËt lµ
mét viÖc tho¶ chÝ b×nh sinh.
H Tróc tríc nay cha tõng uèng rîu, nhng nhê y ®îc néi c«ng tinh th©m nªn
uèng hÕt mÊy b¸t lín mµ vÉn kh«ng say. Cã ®iÒu lóc nµy trong t©m thÇn b©ng khu©ng
trèng rçng, y nãi n¨ng m¹nh d¹n kh«ng rôt rÌ cè chÊp nh lóc thêng. Y c¶m thÊy hµo khÝ
bång bét nãi lu«n:
- NÕu nh©n huynh... ch¼ng chª tiÓu ®Ö ngu ngèc th× chóng ta kÕt nghÜa anh em. Sau
nµy t×m ®îc KiÒu ®¹i ca l¹i kÕt b¸i lÇn n÷a lµ xong.
§oµn Dù khen:
- TuyÖt diÖu! Huynh trëng bao nhiªu tuæi?
Hai ngêi bµy tá niªn canh. H Tróc lín h¬n hai tuæi. §oµn Dù liÒn h«:
- NhÞ ca! NhÞ ca nhËn cña tiÓu ®Ö mét l¹y ®i!
Råi bíc ra khái bµn l¹y phôc xuèng ®Êt. H Tróc véi vµng ®¸p lÔ nhng ch©n nhòn
ra ng· khuþu xuèng ®Êt.
§oµn Dù thÊy H Tróc ng· ra véi vµng ®ì dËy. Ch©n khÝ hai ngêi ®ông vµo nhau ®Òu
c¶m thÊy néi lùc trong m×nh ®èi ph¬ng ®Çy rÉy liÒn véi vµng thu ch©n lùc l¹i.
Lóc nµy §oµn Dù ®· say khít, ch©n bíc lo¹ng cho¹ng ®øng kh«ng v÷ng. §ét nhiªn hai
ngêi cïng næi lªn mét trµng cêi khanh kh¸ch, «m chÆt lÊy nhau n»m l¨n ra ®Êt. §oµn Dù
nãi:
- NhÞ ca! TiÓu ®Ö kh«ng say ®©u! Chóng ta ngåi dËy uèng thªm tr¨m chÐn n÷a.
H Tróc ®¸p:
- TiÓu huynh vui lßng tiÕp tam ®Ö uèng cho say mÌm.
§oµn Dù nãi:
- Lóc ®¾c ý con ngêi nªn tËn hëng, ®õng ®Ó cho rîu thÑn víi bãng tr¨ng! Ha ha!
Chóng ta uèng thªm ba chung n÷a!
Lục mạch thần kiếm - Hồi 102 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 102 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 102 9 10 737