Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 104

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh t
HuyÒn Sinh phãng chëng thö Phiªn t¨ng
ThÇn ¢m liÒn dÉn TriÕt La Tinh vÒ chïa Thanh L¬ng ®Ó b¸i kiÕn ThÇn Quang.
ThÇn Quang lµ ngêi rÊt mùc t©m c¬. Y nghÜ r»ng ph¬ng trîng chïa ThiÕu L©m chñ
tr¬ng khoan hoµ, vËy mµ sao l¹i b¾t gi÷ Ba La Tinh? H¼n cã nguyªn nh©n träng ®¹i chi
®©y.
Y liÒn träng ®·i TriÕt La Tinh, lùa lêi th¨m hái dÇn dÇn. Cha ®Çy nöa th¸ng th× TriÕt
La Tinh ®em hÕt chuyÖn bÝ mËt kÓ hÕt cho ThÇn Quang nghe.
ThÇn Quang bông b¶o d¹:
- Ba La Tinh ®Õn chïa ThiÕu L©m cèt ®Ó ¨n c¾p kinh s¸ch. NÕu h¾n kh«ng ¨n c¾p
®îc th× chïa ThiÕu L©m nªn ®uæi h¾n vÒ lµ ph¶i. Dï cho h¾n lÊy ®îc råi mµ ®êng
trëng ph¸t gi¸c th× còng ®Õn ®o¹t kinh l¹i lµ cïng. HiÖn nay chïa ThiÕu L©m b¾t h¾n giam
gi÷ kh«ng tha, th× nhÊt ®Þnh ch¼ng nh÷ng h¾n ®· ¨n c¾p kinh mµ th«i, cã khi h¾n häc thuéc
lßng hÕt råi còng cha biÕt chõng. H¬n n÷a nÕu l·o Phiªn t¨ng chØ ®Ó lÊy c¾p kinh s¸ch vÒ
PhËt ph¸p ®Ó phæ cøu chóng sinh th× chïa ThiÕu L©m ch¼ng nh÷ng kh«ng can thiÖp ®Õn,
mµ cßn lôc nh÷ng phu kinh s¸ch hay göi tÆng n÷a lµ kh¸c. VËy th× nhÊt quyÕt kh«ng ph¶i
h¾n ¨n c¾p kinh PhËt mµ lµ nh÷ng bÝ lôc vÒ vâ c«ng g× ®©y.
ThÇn Quang nghÜ tíi nh÷ng bÝ lôc vâ c«ng cña ThiÕu L©m th× tá vÎ sèt s¾ng v« cïng.
Ta nªn biÕt r»ng ThÇn Quang lµ mét bËc kú tµi trong vâ l©m, ®· thiªn t ®Ünh ngé l¹i nhiÒu
s¸ng kiÕn, cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ c¨n nguyªn vâ häc cña chïa Thanh L¬ng h·y cßn kÐm
chïa ThiÕu L©m xa. Y chØ cã nh÷ng pho quyÒn kinh, KiÕm phæ, néi c«ng bÝ yÕu th«ng
thêng mµ l¹i Ýt ái, cha xøng ®¸ng vµo h¹ng c«ng phu bËc nhÊt. ThÕ mµ vâ c«ng y ®Õn
bËc thîng thÆng ®ñ biÕt t chÊt l·o kh«ng ph¶i tÇm thêng.
Ngµy y tíi chïa ThiÕu L©m míi 17 tuæi. Ph¬ng trîng chïa ThiÕu L©m håi ®ã lµ
DiÖu DiÖp thiÒn s, võa míi thÊy diÖn m¹o cïng tia m¾t y ®· biÕt ngay lµ con ngêi ®é
lîng hÑp hßi, kh«ng thÓ truyÒn thô PhËt ph¸p ®îc. NÕu ®Ó y lµm mét nhµ s tÇm thêng
trong chïa th× y kh«ng cam chÞu l©u díi ®iÒu khiÓn cña ngêi kh¸c vµ ngµy sau ¾t sinh
ho¹ ho¹n nªn DiÖu DiÖp thiÒn s cù tuyÖt ngay. V× thÕ mµ ThÇn Quang míi t×m ®Õn tu
hµnh t¹i chïa Thanh L¬ng.
N¨m y míi 30 tuæi mµ kü thuËt ®· bao trïm toµn tù, nh¶y lªn hµng ph¬ng trîng
chïa Thanh L¬ng.
Y tù biÕt hiÖn nay vâ c«ng m×nh cao h¬n nh÷ng kinh s¸ch bÝ lôc trong b¶n tù. NÕu
muèn tiÕn h¬n th× ph¶i t×m c¬ duyªn kh¸c míi ®îc. Y võa nghe lêi TriÕt La Tinh, ®· ®Ó
t©m nghÜ kÕ ngay, vµ sau mÊy ngµy y míi quyÕt ®Þnh chñ ý råi lÈm bÈm:
- B©y giê ta cø v× h¾n mµ ra mÆt ®Õn ®ßi Ba La Tinh, dï trong chïa ThiÕu L©m cã
nhiÒu tay cao thñ, bÊt cø viÖc g× ®Õn hîp lý lµ ®îc. Ch¼ng lÏ hä lµ ®Ö tö nhµ PhËt mµ l¹i
cËy thÕ m¹nh ®Ó uy hiÕp ngêi ? Khi m×nh n¾m ®îc Ba La Tinh råi th× lo g× h¾n ch¼ng
tiÕt lé cho m×nh hay nh÷ng bÝ lôc vÒ häc cña chïa ThiÕu L©m.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 104 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 104 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 104 9 10 877