Ktl-icon-tai-lieu

Lục mạch thần kiếm - Hồi 106

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung
Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
Håi thø mét tr¨m linh s¸u
Niªm hoa chØ ®¶ th¬ng HuyÒn §é
H Tróc thÊy quÇn t¨ng bi phÉn buån rÇu, b¶n tù gÆp ph¶i mét kiÕp n¹n träng ®¹i,
còng muèn tiÕn ra nãi huþch toÑt vµo mÆt Cu Ma TrÝ lµ vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i tuyÖt
kü cña ph¸i ThiÕu L©m. Nhng y ®· ë chïa ThiÕu L©m hai m¬i n¨m trêi cha d¸m nãi
mét c©u nµo víi ngêi trªn, huèng chi nay l¹i ë n¬i ®¹i ®iÖn th©m nghiªm nµy, dï miÖng y
cã muèn nãi ra nhng lìi l¹i rôt vµo.
H Tróc cßn ®ang b¨n kho¨n, bçng nghe Cu Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng:
- Ph¬ng trîng ®· nãi thÕ tøc lµ nh×n nhËn b¶y m¬i hai m«n "tuyÖt kü" cña quý
ph¸i thiÖt t×nh kh«ng ph¶i do quý ph¸i s¸ng lËp ra. ThÕ th× ch÷ "tuyÖt" nªn ®æi l¹i.
HuyÒn Tõ lßng ®au nh dao c¾t, l¼ng lÆng kh«ng nãi g×.
Mét vÞ l·o t¨ng th©n h×nh cao lín h»n häc lªn tiÕng:
- Quèc s ®· chiÕm ®îc thîng phong, ph¬ng trîng b¶n tù còng ®Ó cho nhµ s
Thiªn Tróc ®îc tù do rêi khái n¬i ®©y, sao quèc s cßn ®Èy m·i ngêi ta vµo bíc ®êng
cïng, kh«ng nÓ mÆt chót nµo?
Cu Ma TrÝ mØm cêi nãi:
- §©y bÊt qu¸ lµ tiÓu t¨ng xin ph¬ng trîng øng cho mét lêi ®Ó tiÖn truyÒn b¸ cho
c¸c giíi vâ l©m ®ång ®¹o kh¾p thiªn h¹ biÕt mµ th«i. Theo ý kiÕn cña tiÓu t¨ng th× nay nªn
gi¶i t¸n chïa ThiÕu L©m. C¸c vÞ cao t¨ng sÏ chia ®i gia nhËp vµo c¸c chïa Thanh L¬ng,
^^^ lµm chèn an th©n ®Ó theo ®uæi bíc tiÒn tr×nh, ch¼ng h¬n gi÷ lÊy c¸i h danh lµ ®Ö tö
chïa ThiÕu L©m ®Ó cÇu an ?
Cu Ma TrÝ võa nãi døt lêi th× quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m tuy nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng
kh«ng nhÞn ®îc n÷a, nhao nhao næi lªn bµi xÝch.
B©y giê quÇn t¨ng míi hiÓu râ së dÜ Cu Ma TrÝ lªn nói ThiÕu ThÊt lµ cã ý lÊy søc
mét ngêi ®µn ¸p ph¸i ThiÕu L©m, vµ nh vËy, tõ nay c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn sÏ nh
r¾n kh«ng ®Çu...
Cu Ma TrÝ l¹i dâng d¹c nãi tiÕp:
- TiÓu t¨ng mét m×nh ®Õn Trung thæ lµ cã ý muèn häc thªm phong ®é cña ph¸i ThiÕu
L©m ®· tõng næi tiÕng lµ nói Th¸i S¬n lµ sao B¾c §Èu trong vâ l©m vµ ®inh ninh r»ng sÏ
®îc më réng tÇm m¾t. Nhng b©y giê nghe lêi nãi cïng cö chØ cña c¸c vÞ cao t¨ng th×...
Ha ha! N¬i ®©y tùa hå kÐm c¶ chïa Thiªn Long ë tËn câi Nam hÎo l¸nh! ¤i! TiÓu t¨ng rÊt
lµ thÊt väng mÊt råi!
Trong ®¸m ®¹i s vµo hµng ch÷ "HuyÒn" cã mét vÞ lªn tiÕng:
- Kh« Vinh ®¹i s vµ Thiªn Nh©n ph¬ng trîng chïa Thiªn Long níc §¹i Lý qu¶
nhiªn PhËt ph¸p cao th©m. §· lµ ®Ö tö hä ThÝch ai ch¼ng kh«ng ngìng mé. Ngêi xuÊt
gia ®Çu PhËt dÜ nhiªn kh«ng cã quan niÖm tranh h¬i, quèc s b¶o chïa ThiÕu L©m ®©y
kh«ng b»ng chïa Thiªn Long th× bän tiÓu t¨ng còng kh«ng ®Ó ý lµm chi.
Lục mạch thần kiếm - Hồi 106 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lục mạch thần kiếm - Hồi 106 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lục mạch thần kiếm - Hồi 106 9 10 442